ROK 2023

1.Przebudowa drogi gminnej (ul. Błońska) w w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola, w ramach prowadzonych robót budowlanych wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z poszerzeniem, wybudowano nowy chodnik wzdłuż drogi i odtworzono rowy przydrożne.

Długość przebudowanego odcinka 700,00 m. Wartość wykonanych robót 2 505 465,51 zł.

„Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” w kwocie 1 200 000 zł. W ramach programu Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju.

2. Inwestycje w trakcie realizacji / zaplanowane – pozyskane środki na:

A. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów  – kwota 150 000 zł

B. Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Kaski – kwota 100 000 zł.

Z funduszu na zadania z zakresu budowy i  modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Link: https://gmina-baranow.pl/dofinansowania-z-budzetu-samorzadu-wojewodztwa/

C. Poprawa jakości funkcjonowania świetlicy Wiejskiej w Bożej Woli poprzez modernizację sanitariatów –  kwota 111 866,81 zł z Programu  Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

link: https://gmina-baranow.pl/dzieki-wsparciu-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-kolejne-srodki-zasila-budzet-naszej-gminy/

ROK 2022

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin – II etap

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin, w ramach prowadzonych robót budowlanych wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z poboczami. Długość przebudowanego odcinka ok. 300,00 m. Wartość wykonanych robót 291 172,16 zł.

„Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin – II etap współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” w kwocie 120 000 zł  z funduszu na zadania z zakresu budowy i  modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaby

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaby, w ramach prowadzonych robót budowlanych wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z poboczami. Długość przebudowanego odcinka ok. 500,00 m. Wartość wykonanych robót 245 553,14 zł.

Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaby współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” w kwocie 114 000 zł  z funduszu na zadania z zakresu budowy i  modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3. Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Baranów

OSP Baranów otrzymało nowy samochód specjalny ratownictwa technicznego wyposażony w funkcję gaśniczą za cenę 288 000,00 zł.

Zadanie pn. Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Baranów współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” w kwocie  80 000 zł z funduszu Mazowsze dla Straży Pożarnych.

ROK 2021

1.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin, w ramach prowadzonych robót budowlanych wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z poboczami. Długość przebudowanego odcinka ok. 600,00 m. Wartość wykonanych robót 208 590,04 zł.

„Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin, współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” w kwocie 100 000 zł  z funduszu na zadania z zakresu budowy i  modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. Modernizacja kortów tenisowych w Cegłowie.

 Prace polegały na: Przygotowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowie oświetlenia i monitoringu, uzupełnieniu ogrodzenia, montażu ławek i stojaków na rowery, uzupełnieniu i częściowej wymianie nawierzchni z mączki ceglanej wraz z przyklejeniem linii, malowaniu nowych linii na boisku z nawierzchni tartanowej, wykonaniu ścianki do tenisa ziemnego, wykonaniu drążka do ćwiczeń i poręczy CROSSFIT.  Całkowita wartość robót wyniosła 114 000,00 zł.

„Zadanie pn. Modernizacja kortów tenisowych w Cegłowie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 85 500,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021.

ROK 2020

1.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin – I etap. W ramach prowadzonych robót budowlanych wykonana została nowa nawierzchnia z  betonu asfaltowego wraz z  poboczami (długości przebudowanego odcinka drogi to 200 m, szer. 5,00 m.) Wartość wykonanych robót wyniosła 209 725,87 zł.

„Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin – I etap współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” w kwocie 95 000 zł.

 z funduszu na zadania z zakresu budowy i  modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Cegłów.

 Prace polegały na: Przygotowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowie oświetlenia boiska 2 szt. słupów wraz z oprawami i okablowaniem całego terenu boiska, montażu trybun sportowych dwurzędowych po 30 miejsc, ustawieniu 2 wiat stadionowych: dla zawodników i dla pomocy medycznej. Całkowita wartość robót wyniosła 132 000,00 zł.

„Zadanie pn. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Cegłów współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 90 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020.

3. Rewitalizacji terenów zieleni w miejscowości Cegłów.

Prace polegały m. in. na: pracach pielęgnacyjnych dla drzew istniejących, przygotowaniu terenu do nasadzeń, wykonaniu systemu nawadniającego dla nowo posadzonych roślin, wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów, bylin, traw oraz roślin cebulowych, założeniu trawników, nawierzchni mineralnych obramowaniu nawierzchni mineralnych. Dodatkowo zamontowano elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, lampy solarne. Całkowita wartość robót wyniosła 114 520,00 zł.  „Zadanie pn Rewitalizacja terenów zieleni w miejscowości Cegłów współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 53 833,16 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020.