Przedsiębiorcą prowadzącym we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową jest: osoba fizycznaosoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą:

  • w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (rejestracja jest wolna od opłat)
  • albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Krajowy Rejestr Sądowy służy m.in. do rejestracji przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek handlowych: jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych.

Rejestracji w CEIDG lub KRS można dokonać w sposób tradycyjny tj. wypełniając papierowy wniosek i składając go w odpowiednio urzędzie albo sądzie, lub też wypełnić i złożyć wniosek przez internet. Potrzebny jest do tego podpis elektroniczny lub profil zaufany. Punkt Potwierdzania Profile Zaufane mieści się również m.in. w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim.

Osoba fizyczna, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą osobiście lub w formie spółki cywilnej w Gminie Baranów może złożyć wniosek o wpis do CEIDG w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Armii Krajowej 87 w pok. 4, telefon kontaktowy 46 856 13 63.
Wniosek można  złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

W przypadku rejestracji spółek handlowych z siedzibą w Gminie Sicienko właściwy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.