W dniu 28 sierpnia 2009 r. zawarte zostało porozumienie o partnerskiej współpracy pomiędzy gminami o nazwie Baranów z województw:
– lubelskiego
– wielkopolskiego
– mazowieckiego

Zgodnie z treścią dokumentu porozumienie zakłada tworzenie warunków do jak najwszechstronniejszego rozwoju i promocji współpracujących samorządów. Mając na uwadze aktywizację gmin i wykorzystanie ich potencjału strony porozumienia postanowiły m.in.: podejmować działania mające na celu rozwój obszarów wiejskich, rozwijać współpracę w dziedzinie edukacji, szkolnictwa i sportu poprzez realizowanie wymian młodzieży, nauczycieli oraz klubów i zespołów sportowych, upowszechniać kulturę i tradycję, wspólnie propagować i promować rozwój turystyki, wymieniać doświadczenia w budowaniu samorządowej wspólnoty obywatelskiej poprzez realizację wspólnych projektów różnych organizacji i instytucji oraz spotkania mieszkańców i wymianę przedstawicieli poszczególnych grup społecznych, wspierać rozwój przedsiębiorczości.

W dniu 13.05.2016 roku podpisane zostało porozumienie partnerskie przy realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do zasobów kultury na obszarach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki dostosowaniu obiektu w Izdebnie Kościelnym”. Zadaniem Partnera Gminy Baranów będzie prowadzenie kampanii informacyjnej na terenie powiatu w zakresie funkcjonowania obiektu.

Dnia  sierpnia  2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Izdebnie Kościelnym

Projekt współfinansowany ze środków RPOWM 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3. – „Dziedzictwo kulturowe” – typ projektów – Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.

Przedmiotowy projekt zakładał dostosowanie istniejącego obiektu w Izdebnie Kościelnym zarządzanego przez Ochotniczą Straż Pożarną na potrzeby świetlicy wiejskiej, której główną funkcjonalność stanowić będzie działalność kulturalna. Główną część prac stanowiły  działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynku, umożliwiającej komfortowe korzystanie z jego infrastruktury przez cały rok oraz uzyskanie efektywności kosztowej w zakresie utrzymania budynku. Do ww. zakresu prac budowlanych należały:

– poprawa sprawności instalacji ogrzewania poprzez wymianę kotła, rur, grzejników, zaworów, termostatycznych , regulacji,

– docieplenie stropodachu wełną mineralną na suficie podwieszonym z twardej wełny szklanej,

– docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem,

– wymiana okien w budynku,

– wymiana ocieplenia podłogi na gruncie,

W zakresie wyposażenia obiektu na potrzeby działalności kulturalnej zakupione zostały:

– system nagłośnienia,

– system oświetlenia,

– system multimedialny (projektor, ekran, komputer),

– meble biurowe i wyposażenie,

– wyposażenie meblowe sali wielofunkcyjnej.

Więcej informacji o projekcie na stronie Lidera Projektu www.grodzisk.pl w zakładce Regionalny Program Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, projekt „Poprawa dostępu do zasobów kultury na obszarach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki dostosowaniu obiektu w Izdebnie Kościelnym”

Całkowita wartość projektu: 800 161,02 PLN

Wartość dofinansowania: 552 111,10 PLN

Termin realizacji projektu: 07.11.2016 – 03-06.2018