Polityka prywatności

Informacje o RODO

Zgodnie z art.13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Baranów,
  ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, e-mail: urzad@gmina-baranow.pl, tel. 46 858 13 59.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Danych Tomaszem Wojciechowskim, e-mail: odo@gmina-baranow.pl, tel. 46 858 13 58.
 3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych
  b) realizacji umów
  c) w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
  na podstawie:
  a) wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  b) w związku z wykonywaniem zapisów zawartych w umowach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  c) w związku z realizacją obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  d) w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z 2017r. z póź. zm.)
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO)
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e) prawo do przenoszenia danych
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie
  i trybie określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacje dotyczące danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z serwisów administrowanych przez Urząd Gminy w Baranowie są to przede wszystkim: adres IP Państwa urządzenia, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje. Mogą to być także inne dane, o ile zostały dobrowolnie podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z wybranych usług naszych serwisów (np. formularzy kontaktowych, newsletter, smsiak, udział w konkursach i plebiscytach itp.): adres poczty elektronicznej, numer telefonu, imię, nazwisko, adres poczty tradycyjnej. Jeśli dana usługa, z której korzysta Użytkownik będzie miała własną notę informacyjną, określającą kwestie przetwarzanych danych, nota ta będzie miała pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) na naszych stronach i urządzeniach, których używa Użytkownik podczas korzystania z naszych elektronicznych usług.

Informacje o podstawie prawnej i celu przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie na podstawie prawnej i tylko do czasu, kiedy taka podstawa będzie miała miejsce. Urząd Gminy w Baranowie, Gmina Baranów lub jej organy przetwarza dane w szczególności na następujących podstawach:

1. Zgoda Użytkownika

Za każdym razem, kiedy będziemy prosili Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie zgoda. Np. podając adres e- mail w formularzu umożliwiającym zapisanie sie do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymanie wiadomości e-mail będących newsletterem.

2. Zawarcie umowy

W niektórych sytuacjach będziemy przetwarzać dane Użytkownika, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której Użytkownik jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy. Może to mieć miejsce np. przy zamówieniu usługi powiadomień lub w trakcie udziału w konkursach, plebiscytach lub
w innych podobnych sytuacjach.

3. Zgodnie z realizacją obowiązków prawnych Urzędu Gminy w Baranowie, Gminy Baranów lub jej organów, którym jest:

 • monitorowanie aktywności Użytkownika, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, w celu zapewnienia optymalizacji wyszukań;
 • kontaktowanie się z Użytkownikiem w celu przekazywania informacji, w szczególności za jego zgodą;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usługi, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności jako miejskiego serwisu informacyjnego, optymalizacji działania i określenia obszarów zainteresowania Użytkowników;
 • obsługa próśb i zapytań przekazywanych przez Użytkowników poprzez formularz kontaktowy oraz poprzez inne dostępne kanały komunikacji, takie jak email itp.;
 • organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik bierze udział;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Administratorem danych będzie:

Wójt Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów e-mail: urzad@gmina-baranow.pl, tel. 46 858 13 59

zaś podmiotem przetwarzającym dane będzie:

Urząd Gminy Baranów

Gmina Baranów lub jej organy

Informacje o przekazywaniu danych osobowych

Dane Użytkownika będą przetwarzane przede wszystkim przez Urząd Gminy w Baranowie.
Dane Użytkownika będą również przekazywane do firm świadczących usługi hostingowe oraz backupowe w celu ich przechowywania i przetwarzania

Na żądanie organów publicznych, na podstawie obowiązujących, nadrzędnych przepisów prawa, dane Użytkownika mogą być przekazywane tym organom.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC. Przekazywanie odbywać się będzie na postawie prawnych zabezpieczeń ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Przekazywanie danych poprzez wtyczki społecznościowe

Na naszych stronach internetowych stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe takich mediów jak: Facebook. Korzystając z ich funkcji Użytkownik może dzielić się lub polecać zamieszczone na naszych stronach treści.

Należy zwrócić uwagę, że w efekcie korzystania z tych funkcji, portale te mogą pobierać dane osobowe. Poprzez stronę internetową, na której zamieszczona została wtyczka serwisu społecznościowego, dany serwis może nawiązywać bezpośrednie połączenie z przeglądarką. W ten sposób serwis ten uzyskuje informacje, o tym, że Użytkownik odwiedza nasze strony z konkretnego adresu IP lub ID urządzenia. Może to być niezależne od tego, czy dany Użytkownik jest subskrybentem danego serwisu czy nie, oraz czy jest w danym momencie do niego zalogowany.
W sytuacji, gdy Użytkownik będzie zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis ten będzie samoczynnie przyporządkowywać jego wizytę na stronie do profilu Użytkownika. Taka sama sytuacja ma miejsce także wówczas, gdy Użytkownik udostępnia („lubi”, „poleca” etc.) daną treść z naszej strony. Wylogowanie z danego serwisu na czas wizyty na naszych stronach spowoduje, że dany serwis społecznościowy nie będzie mógł przypisać wizyty do danego konta.

Urząd Gminy w Baranowie nie pośredniczy w opisanych wyżej działaniach i nie ma na nie żadnego wpływu. Powyższe wyjaśnienia składamy wyłącznie w celach informacyjnych. Szczegółowe informacje można uzyskać od operatorów serwisów społecznościowych.

Źródła danych osobowych

Informacje o Użytkownikach zbierane są z następujących źródeł:

 1. Podczas odwiedzin stron na komputerze użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego „cookies”. Umieszczony plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze użytkownika (np. adres protokołu internetowego (IP), systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki). Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze stron portalu.
 2. Gromadzone są numery IP komputerów w logach dostępowych. Gromadzone dane są wykorzystywane w celach administracyjnych i przy analizach statystycznych Użytkowników.
 3. Korzystając z wszelkiego rodzaju formularzy lub rejestracji w usługach na stronach portalu, Użytkownik zostanie wyraźnie poproszony o podanie danych. Zbierane dane służą do możliwości uruchomienia usługi oraz celów statystycznych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych. W każdym momencie może wystąpić o wykreślenie swoich oraz wyłączenia usługi.
 4. Na naszych stronach korzystamy z oprogramowania analitycznego podmiotów zewnętrznych (np. Google Analitics). Zamieszcza ono w urządzeniu Użytkownika kod pozwalający na zbieranie danych o Użytkownikach.

Szczegółowe informacje o tym, jak postępować z plikami cookies

Każda przeglądarka internetowa określa własne ustawienia dotyczące plików cookies. Dotyczy to również wersji przeglądarek, przygotowanych na urządzenia mobilne. Użytkownik może jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w określonym stopniu ograniczyć przyjmowanie tych plików.

Uprawnienia Użytkownika

Zgodnie z przepisami RODO Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia wobec jego danych i ich przetwarzania:

Jeśli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, może ona zostać wycofana.

Użytkownik ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich zmiany, przeniesienia danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (za wyjątkiem przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO).

Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych – Tomasza Wojciechowskiego
Adres e-mail: odo@gmina-baranow.pl
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 87 96-314 Baranów
Telefon: 46 858 13 58