Urząd Gminy w Baranowie prowadzi prace związane z wdrażaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Z aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz aktualnie obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego można zapoznać się na stronie:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na dzień dzisiejszy na terenie gminy obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr XXXVII/202/2006 Rady Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2006 r.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Na terenie Gminy Baranów obowiązują 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Obejmują one fragmenty miejscowości Boża Wola i Bronisławów.
W chwili obecnej trwają prace nad MPZP dla części wsi Żaby – OBSZAR 1 jest po 1 wyłożeniu i po rozpatrzeniu uwag.

Do Urzędu wpłynęły 3 uwagi, które zarządzeniem Wójta Gminy Baranów zostały uwzględnione. Sposób rozpatrzenia uwag powoduje konieczność podjęcia uchwały „dzielącej” oraz konieczność wprowadzenia zmian w projekcie tekstu planu jak i na rysunku projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a także wprowadzenia stosownych korekt w prognozach (finansowej i oddziaływania na środowisko). Po dokonaniu ww. zmian projekt MPZP zostanie przesłany do instytucji (wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), w celu uzyskania stosownych opinii i uzgodnień, a następnie po ich rozpatrzeniu zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu o czym  mieszkańcy i właściciele działek zostaną powiadomieni poprzez stosowne obwieszczenia wywieszane na tablicach ogłoszeń, anons prasowy i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiana zagospodarowania terenu, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga uzyskania przez wnioskodawcę/inwestora decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek może złożyć każdy – decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa własności.