Zadania

  • Motywowanie osób z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego,
  • Udzielenie poradnictwa i wsparcia członkom rodziny osoby nadużywającej alkoholu,
  • Współpraca z podmiotami i instytucjami w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodzin i leczenia odwykowego osób uzależnionych,
  • Monitorowanie przestrzegania uchwał podjętych przez Radę Gminy dot. punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z procedurą,
  • Przeprowadzanie wizji lokalnych sklepów lub lokalu, którego właściciel ubiega się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.