• Pisemny wniosek o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu. Wniosek może złożyć każdy – członek rodziny, sąsiad, instytucja (GOPS, szkoła, zakład pracy, Prokuratura, Policja),
  • Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzają rozmowę z osobą zgłaszającą wniosek na temat osoby uzależnionej,
  • Przeprowadzenie wstępnej diagnozy sytuacji osoby zgłoszonej,
  • Przeprowadzenie rozmowy motywującej z uczestnikiem postępowania do leczenia odwykowego,
  • Monitorowanie przebiegu leczenia odwykowego do ukończenia terapii,
  • W przypadku odmowy lub/ stawienia się/ przerwania leczenia- skierowanie na badania do biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  • W przypadku stwierdzenia przez biegłych uzależnienia- złożenie wniosku do Sądu Rejonowego w Żyrardowie Wydział Rodzinny i Nieletnich o zobowiązanie do leczenia odwykowego pod nadzorem kuratora.