ROK 2023   

1.Budowa lub modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów.

W dniu 28.04. 2023 została zawarta Umowa  z Firmą POLLIGHT Sp. z o.o. na realizację przedmiotowej Inwestycji.

Wartość całkowita wykonanych prac: 2 841 300,00 zł

Inwestycja polegać będzie na budowie nowych linii oświetlenia ulicznego oraz wymianie istniejących opraw na lampy typu LED na terenie Gminy.

Zrealizowane zadanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Baranów oraz zmniejszy w przyszłości ponoszone przez Gminę koszty zużycia energii.

Projekt pn. Budowa lub modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

w wysokości 2 430 000 zł. 

Pozostała kwota:  411 300 zł to wkład własny Gminy

Termin realizacji inwestycji to 2023 rok.

2.Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Cegłów i Stanisławów wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Baranów.

W dniu 07.06. 2023 została zawarta Umowa  z Firmą Instalcompact Sp. o.o.  na realizację przedmiotowej Inwestycji.

Wartość całkowita wykonanych prac: 8 388 600,00 zł

Inwestycja polegać będzie na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Cegłowie oraz Stanisławowie, których właścicielem i eksploatatorem jest Gmina Baranów. Jest to konieczna ze względu na wyeksploatowanie techniczne instalacji uzdatniania wody i budynków. Aktualnie eksploatowane obiekty zostały oddane do użytkowania w 1996 r. – SUW Cegłów i 2002 r. SUW Stanisławów. Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości dostarczanych wód oraz konieczność pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na wodę na cele socjalno-bytowe.

Projekt pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Cegłów i Stanisławów wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Baranów uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

w wysokości 6 175 000 zł

Pozostała kwota:  2 213 600 zł to wkład własny Gminy

Termin realizacji inwestycji zaplanowany jest na lata 2023 – 2024 – 2025.

ROK 2022

1. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów

W dniu 22 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy, przy obecności projektanta i inspektora nadzoru został podpisany protokół końcowy i odbiór prac związanych z  Inwestycją dotyczącą modernizacji dróg na terenie Gminy Baranów.
Wykonawcą inwestycji była firma : DROGOMEX Sp. z o. o. Firma miała na wykonanie prac 150 dni od podpisania umowy i wywiązała się z tego zobowiązania.

Realizacja projektu obejmowała modernizację 10 odcinków dróg gminnych – o łącznej długości ok. 12 km w następujących miejscowościach: Żaby, Boża Wola ul. Brzozowa, Gole, Karolina (tzw. łącznik), Murowaniec/Basin, Kaski ul. Olszowa, ul. Środkowa, ul. Młyńska, Holendry Baranowskie A i B, Kopiska.

Wartość wykonanych prac 10 777 777,76 zł.  Dofinansowanie w kwocie 9 975 000,00 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 17.11.2021 r. NR 01/2021/9468/PolskiLad.

Pozostała kwota 742 777,76 zł to wkład własny Gminy,  co stanowi 6,93 % wartości inwestycji.

Zgodnie z warunkami umowy  w/w drogi są objęte 5 letnią gwarancją Wykonawcy.

Modernizacja dróg przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców i zmniejszenia wydatków na remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych!