STYPENDIUM SPORTOWE

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który:

 • uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem sportowym,
 • osiągnął wysoki wynik sportowy,
 • jest zameldowany na terenie Gminy Baranów,
 • nie ukończył 18 roku życia.

Zgodnie z §1 ust. 4 Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród sportowych Gminy Baranów przez wysoki wynik sportowy – należy rozumieć osiąganie przez zawodnika/zespół we współzawodnictwie miejsc medalowych, tj:

 • miejsce I – III w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich organizowanych przez odpowiednie związki sportowe,
 • powołanie do ogólnopolskiej kadry w mistrzowskich zawodach międzynarodowych.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego może wystąpić:

 • klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik,
 • właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy,
 • rodzic zawodnika lub opiekun prawny, w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni,
 • dyrektor placówki oświatowej w której uczy się zawodnik

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się w Urzędzie Gminy w Baranowie w terminie od 1 września do 30 września roku kalendarzowego poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy.

Pliki do pobrania:


STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

Stypendium za wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia  może otrzymać uczeń szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Baranów.

Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące warunki:

 • uczy się w placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Baranów ,
 • bardzo dobrze lub wzorowo wypełnia obowiązki ucznia określone w statucie szkoły,
 • oraz spełnia najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • uzyskał w okresie pierwszego semestru lub na zakończenie w roku szkolnego ocenę średnią nie niższą niż:
   • 5,5 w szkole podstawowej w klasie IV-VI,
   • 5,3 w szkole podstawowej w klasie VII-VIII oraz w klasach gimnazjalnych,
  • uzyskał nie mniej niż 90% maksymalnej liczby punktów na jednej z części egzaminu ósmoklasisty (język polski lub matematyka, lub język obcy nowożytny),
  • został laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Stypendia za wyniki w nauce przyznaje się dwa razy w ciągu roku szkolnego, po zakończeniu każdego semestru.

Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku:

 • dyrektor szkoły do której rodzic uczęszcza,
 • rodzic lub opiekun prawny,

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Gminy w terminie 3 dni od posiedzenia rady pedagogicznej.


NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA

Nagrodę może otrzymać uczeń, który w poprzednim roku szkolnym wykazał się wybitnym osiągnięciem w dziedzinie naukowej, sportowej, działalności społecznej lub innej – w szczególności laureat konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego.

Nagroda w postaci rzeczowej, przyznawana jest raz w roku kalendarzowym, po zakończeniu roku szkolnego. Wniosek należy składać do 15 czerwca roku szkolnego, w którym uczeń dokonał wybitnego osiągnięcia.

Z wnioskiem może wystąpić dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał.