Spełnienie obowiązku nauki szkolnej polega na informowaniu przez rodziców do dnia 30 września każdego roku, organu prowadzącego sprawę w obwodzie, w którym dziecko zamieszkuje o realizacji obowiązku szkolnego/nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 i 10.

Opłaty się nie pobiera.

Uwagi: Zgodnie z zapisem art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe „Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie burmistrza miasta, na terenie którego dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie”.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe „Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia”.
Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Skutkuje to wydaniem w toku prowadzonej egzekucji administracyjnej postanowienia o nałożeniu grzywny na rodziców dziecka (prawnych opiekunów), które nie spełnia obowiązku nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub innych formach pozaszkolnych.  
Przez niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% :-.dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce; zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 – Prawo Oświatowe. Obowiązkiem rodziców jest powiadomienie organu gminy o formie spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 i zmianach w tym zakresie (art. 40 ust.  2 ustawy – Prawo oświatowe).

Kontakt do Urzędu Gminy 46 858 13 50 wew. 264

Pliki do pobrania: