Szanowni Rodzice przyszłych Pierwszaków,

Od 20 lutego 2023 rusza rekrutacja do klas pierwszych baranowskich publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024,  a jej zasady  określa  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

W roku szkolnym 2023/2024 do klas I szkół podstawowych przyjmowane będą: 

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej  obwodowej kandydaci przyjmowani są z urzędu po dokonaniu zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio w szkole. Rodzice/prawni opiekunowie, mogą pobrać  zgłoszenie w szkole. Po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów zgłoszenie składają w szkole. Informacje w zgłoszeniu rodzice podają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Kolejność złożenia zgłoszenia nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Dyrektor szkoły, do której wpłynie zgłoszenie bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły jest odpowiedzialny za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

**składanie zgłoszenie o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły dotyczy również dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w Gminnym Przedszkolu w Cegłowie.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział tylko kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  w  Gminie Baranów będzie prowadzone zgodnie z przyjętym zarządzeniem  Nr 7/2023 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 stycznia 2023 r. harmonogramem.

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów określa uchwała Nr XXI/96/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do klas pierwszych baranowskich szkół podstawowych proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź  w Urzędzie Gminy z Panem Tomaszem Gasikiem tel. 46 858 13 64.