Dowóz lub zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola.

Wymagane dokumenty i wnioski:  
1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia – środkami komunikacji publicznej lub prywatnym środkiem transportu (samochodem osobowym)
a. Wniosek w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola
Do wniosku należy dołączyć:
b. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia do 16 roku życia,
c. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ucznia powyżej 16 roku życia,
d. aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
e. kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu (w przypadku dowozu organizowanego przez wnioskodawcę),
f. zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły/przedszkola,
g. kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej pojazdu.
         
2. Organizacja bezpłatnego dowozu ucznia
a. Wniosek w sprawie organizacji bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola
Do wniosku należy dołączyć:
b. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia do 16 roku życia,
c. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ucznia powyżej 16 roku życia,
d. aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
e. zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły/przedszkola.

Opłaty się nie pobiera.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

Uchwała Nr   Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2019r.  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baranów, w roku szkolnym 2019/2020