Szanowni Rodzice,

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacja, by nie przeoczyć terminu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2019r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2020r.),  które nie korzystały z wychowania przedszkolnego biorą udział w rekrutacji.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2089  ze zm.)

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego  należy złożyć bezpośrednio w placówce pierwszego wyboru. We wniosku możecie Państwo zaznaczyć przedszkole/oddział przedszkolny pierwszego i drugiego wyboru. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola/oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych  w  Gminie Baranów będzie prowadzone zgodnie z przyjętym zarządzeniem  Nr 6/2023 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 stycznia 2023 r. harmonogramem.

Kryteria przyjęć do przedszkola/oddziału przedszkolnego

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Baranów  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria gminne przyjęte uchwałą Nr XXI/96/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w baranowskich szkołach podstawowych proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź  w Urzędzie Gminy z Panem Tomaszem Gasikiem tel.46 858 13 64.