Odpady z terenu gminy Baranów odbierane są przez Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, oddział w Sochaczewie ul. Żyrardowska 6, 96-500 Sochaczew

Informujemy, że od 1 lutego 2024 roku obowiązuje na terenie gminy Baranów stawka 30,00 zł za osobę miesięcznie przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny. Osoby, które pomimo deklaracji nie segregują odpadów w sposób selektywny będą od 1 lutego 2024 roku ponosiły opłatę w wysokości 60,00 zł na osobę miesięcznie. Informujemy też, że od 1 lutego 2024 roku systemem gminnego odbioru odpadów objęci są właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata roczna ryczałtowa za taką nieruchomość wynosi 191,90 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje ustalona na podstawie złożonej deklaracji. Deklaracja ta zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zobowiązuje osobę składającą do uiszczenia bez wezwania opłaty wyliczonej w wyżej wymienionej deklaracji.

Opłaty należy wnosić miesięcznie do 20 każdego miesiąca, bez wezwania gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy w Baranowie albo przelewem na rachunek bankowy gminy lub w drodze inkasa u sołtysa.

NOWY numer rachunku bankowego TYLKO DO opłaty za gospodarowanie odpadami: 64 1240 6973 1111 0010 9542 2845

Mieszkańcom gminy Baranów przysługują zniżki od opłaty za zbieranie odpadów w sposób selektywny w wysokości:

– 100% dla osób samotnie gospodarujących, jeżeli dochód tej osoby nie przekracza 701,00 zł/miesiąc

– 50% dla rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 528,00 zł/miesiąc

– 15 % dla osób kompostujących odpady biodegradowalne w przydomowym kompostowniku

– 5% dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny

Aby skorzystać ze zniżki należy wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest dostępna na stronie www.gmina-baranow.pl lub w Urzędzie Gminy.

Więcej informacji jest dostępnych pod numerami telefonów:
– Wymiar i księgowość opłat za odpady 46 858 13 56,
– Harmonogram i reklamacje 46 858 13 50 wewnętrzny 277

Miejsca zagospodarowania odpadów

Zmieszane odpady komunalne:
1. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych, Remondis Sp. Z o.o., ul. Zawodzie 16; 02-981 Warszawa
2. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych – RIPOK, ul. Stefana Bryły 6; 05-800 Pruszków.
3. MZO Pruszków, ul. Stefana Bryły 6; 05-800 Pruszków.
4. PU HETMANc Sortownia Nadarzyn Sp.z o.o., ul. Turystyczna 35, 05-830 Nadarzyn

Odpady ulegające biodegradacji

1. Kompostownia odpadów zielonych w miejscowości Lipiny Stare, gm. Wołomin, MZO w Wołominie Sp. z o.o.

Osiągnięte przez Gminę Baranów poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów

I. Punkty selektywnej zbiórki przeterminowanych leków:

  • Calendula Punkt apteczny – Baranów, ul. Armii Krajowej 53.
    Punkt czynny pn. -pt. 8:00 – 16:00
  • Apteka Farmacja 24 Gole 30.
    Punkt czynny pn. -pt. 9:00 – 17:00

II. Punkty selektywnej zbiórki zużytych baterii:
Znajdują się we wszystkich budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. Punkty czynne są w godzinach pracy obiektów, tj.:

1. Urząd Gminy Baranowie, ul. Armii Krajowej 87;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Baranowie, ul. Armii Krajowej 89;
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie, ul. Armii Krajowej 49
4. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach, ul. Królewska
5. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli, ul. 1 Maja 13;
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach
(Punkty 1-6 czynne są od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00)

7. Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie, ul. Armii Krajowej 49 oraz jej filie w Kaskach i Golach)
(Punkt 7 czynny poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00-16:00, środa, piątek 12:00-18:00

8. NZOZ Omega w Baranowie, ul. Armii Krajowej 53
9. Usługi Medyczne NZOZ Gole Medycyna Rodzinna Barbara Kwiatek, Gole 30
(Punkty 8-9 czynne są od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00)

10. Bank Spółdzielczy Wiskitki, ul. Strażacka 1, 96-315 Wiskitki, Oddział Baranów 96-314 Baranów, ul. Bankowa 1.
(Punkt 10 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30)

III. Mobilny punkt selektywnej zbiórki
Sprzęt AGD i RTV, odpady gabarytowe takie jak zużyte opony od samochodów osobowych, złom metalowy, dywany, wykładziny, zużyte meble, elementy stolarki (drzwi, okna z szybami), baterie i akumulatory.

Odpady można oddać raz w ciągu roku, w terminie określonym przez Urząd Gminy Baranów.