Informacji o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” i przedłużeniu terminu ankietyzacji.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach przystępuje do prac nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” wraz z załącznikami:

  • Załącznikiem nr 1: Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim,  Załącznikiem nr 3: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030,
  • Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów, zw. dalej projekt PGO WM 2030.

Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej. W opracowaniu analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przywiezionych na jego obszar. Przedmiotem opracowania będzie również przedstawienie środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz kierunków działań w gospodarce odpadami prowadzących do realizacji idei cyrkulacyjnego wykorzystania zasobów przy racjonalnym wykorzystaniu i utrzymaniu zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska.

W celu uwzględnienia w projekcie PGO WM 2030 najbardziej aktualnych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami w województwie oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, IJMWM w Warszawie prowadzi ankietyzację wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, samorządów gminnych i powiatowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców posiadających instalacje do przetwarzania odpadów na terenie województwa mazowieckiego i inwestorów planujących budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów. Ankiety dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl. Wszyscy zainteresowani proszeni są o wypełnienie ankiet i ich przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Termin ankietyzacji został wydłużony do 31 lipca 2023 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać na ww. stronie internetowej oraz w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. Solidarności 61, 03402 Warszawa.

Od 1 lipca 2017r. wdrażany jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) obowiązujący na terenie całego kraju

Od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

  • PAPIER (kolor niebieski),
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
  • SZKŁO (kolor zielony*)
  • BIO (kolor brązowy).

* Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:

  • szkło bezbarwne (kolor biały),
  • szkło kolorowe (kolor zielony)

W Gminie Baranów nie dzielimy szkła na kolory.

W przypadku gdy pojemniki, mogą obniżać walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, można pokryć je tylko w części odpowiednim kolorem, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wejście w życie nowelizowanych przepisów

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. weszła w życie na początku września 2019 roku. Zdecydowana większość przepisów zaczęła obowiązywać w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – zgodnie z art. 27 ustawy nowelizującej – od 6 września 2019.