Program „Czyste powietrze”

Cele programu:

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Rodzaje przedsięwzięć:

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” muszą spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego.

Beneficjenci:

– osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami istniejącego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego,

– osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Budynki istniejące:

I. Koszt demontażu źródeł ciepła na paliwa stałe (między innymi kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) oraz ich wymiany na urządzenia i instalacje:
– kotły na paliwa stałe,
– węzły cieplne,
– systemy ogrzewania elektrycznego,
– kotły olejowe,
– kotły gazowe kondensacyjne,
– pompy ciepła powietrzne,
– pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.
III. Koszt docieplenia przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego.
IV. Koszt docieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych.
V. Koszt wymiany i montażu stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych/garażowych.
VI. Koszt montażu lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.
VII. Koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (finansowanie w formie pożyczki):
– kolektorów słonecznych,
– mikroinstalacji fotowoltaicznych
VIII. Koszt zakupu i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła

W Urzędzie Gminy w Baranowie w poniedziałki między 8 a 13 i środy między 12 a 17, przyjmuje mieszkańców osoba wspierająca składanie wniosków w projekcie. Spotkania tylko po umówieniu terminu pod numerem 46 858 13 50 wewnętrzny 273.

Wysokość dofinansowania:
Pożyczka
GrupaKwota miesięcznego
dochodu / osoba (zł)
Dotacja (procent kosztów
kwalifikowanych przewidzianych
do wsparcia dotacyjnego)
Uzupełneinie do
wartości dotacji
Pozostałe koszty
kwalifikowane
12345
Ido 600do 90%d0 10%do 100%
II601-800do 80% do 20% do 100%
III801-1000do 70%do 30% do 100%
IV1001-1200do 60%do 40% do 100%
V1201-1400do 50%do 50% do 100%
VI1401-1600 do 40% do 60% do 100%
VIIpowyżej 1600 do 30% do 70% do 100%

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie priorytetowym Czyste Powietrze.
Bardzo prosimy o śledzenie strony internetowej Funduszu, na której wkrótce pojawią się wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków.