Mając na względzie współpracę międzyinstytucjonalną, wspierając rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckiego oraz korzyści płynące z takiej współpracy dla społeczności lokalnej, w dniu 08.11.2021 r. Wójt Gminy Baranów Agata Trzop – Szczypiorska w imieniu Gminy Baranów podpisała porozumienie o współpracy z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, reprezentowane przez p.o. Dyrektora MCPS Aleksandra Kornatowskiego.

Przedmiotem zawartego porozumienia było powołanie lokalnego Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej, co pozwoli Gminie realizować we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego działania wspierające rozwój sektora ekonomii społecznej.

Funkcję Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej w gminie Baranów pełni Pani Agnieszka ŁopataKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.

Tel. 0-46 880-59-86

e-mail: kierownik.gops@gmina-baranow.pl

Do zadań Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej należy m.in.:

 • Promowanie i informowanie o ekonomii społecznej,
 • Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • Stały kontakt z MCPS w wypracowaniu optymalnego modelu współpracy służącego popularyzacji idei ekonomii społecznej i solidarnej na terenie Gminy,
 • Współpraca z podmiotami i innymi jednostkami gminnymi w zakresie rozwoju sektora ekonomii społecznej,
 • Edukowanie pracowników jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ekonomii społecznej,
 • Współpraca przy organizacji spotkań na terenie gminy,
 • Uczestnictwo w opracowaniu lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej dot. gminy oraz innych dokumentów strategicznych, ważnych z punktu widzenia gminy oraz promowanie idei ekonomii społecznej i solidarnej w celu jej uwzględnienia w tego rodzaju materiałach,
 • Uczestnictwo w wydarzeniach związanych z ekonomią społeczną.
 • Czym jest ekonomia społeczna i solidarna?

Ekonomia społeczna i solidarna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej na rzecz interesu ogólnego oraz rozwojowi lokalnemu.

Jest to działalność o celach głównie społecznych, w ramach której zyski nie podlegają podziałowi, a są przeznaczane na te cele na rzecz wspólnoty – w przeciwieństwie do zwykłych przedsiębiorstw, gdzie celem jest maksymalizacja zysku i zwiększenie dochodu właścicieli. Oznacza to, że ekonomia społeczna i solidarna pozostaje na pograniczu sektora przedsiębiorczości oraz sektora organizacji pozarządowych niedziałających w celu maksymalizacji zysku.

 • ABC ekonomii społecznej i słowniczek pojęć:
 • Kampanie promujące ekonomię społeczną:
 • Katalog podmiotów ekonomii społecznej: