Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym dbanie o porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli oraz prowadzenie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, należą do zadań własnych gminy.  

Zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego powinno być rozpatrywane nie tylko w kontekście polityki kryminalnej i podejmowania działań interwencyjnych. Obejmuje ono także zadania ograniczające przyczyny przestępczości oraz patologii społecznych.  Mogą to być działania z obszaru edukacji, wychowania, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu, narkomanii, alkoholizmowi i przemocy w rodzinach.

Elementem oddziaływania gminy na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego jest możliwość wydawania przez radę gminy aktów prawa miejscowego o charakterze porządkowym, które mogą przewidywać za ich naruszenie sankcję w postaci kary grzywny. Przepisy porządkowe są ustanawiane przez radę gminy w drodze uchwały.

Organy gminy mogą wpływać na działalność różnych rządowych służb i inspekcji. Rada gminy posiada uprawnienie do rozpatrywania informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy i ewentualnego wskazywania niezbędnych działań odpowiednich służb w zakresie ochrony  środwowiska, bezpieczeństwa sanitarnego, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wójt gminy w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia społeczności lokalnej może wydawać polecenia służbom i inspekcjom w zakresie bezpieczeństwa lokalnego. Uprawnienie wójta do wydawania tych poleceń odnosi się do sytuacji związanych z powstaniem bezpośrednich zagrożeń: środowiska sanitarnego, sanitarno-weterynaryjnego, pożarowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Polecenia te mogą zobowiązywać do podjęcia działań zmierzających do usunięcia powstałego zagrożenia.

Wójt gminy odpowiada za prawidłowe i skuteczne wykonywanie funkcji państwa, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, spokoju i porządku publicznego, przestrzegania prawa, a także w stanach nadzwyczajnych, takich jak klęska żywiołowa, zaburzenia społeczne, kryzys wewnętrzny.

Współpraca ze strażą pożarną  

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, Gmina współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy Baranów – Bożej Woli, Baranowa, Kask i Osin. Gmina współfinansuje działalność jednostek OSP.

Współpraca z Policją 

Władze gminy współpracują z Policją (podejmują wspólne działania, udzielają wsparcia, przekazują komunikaty). Należy zwrócić uwagę na stałą współpracę z dzielnicowym obsługującym rejon gminy. Dzielnicowy to policjant, który utrzymuje bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Diagnozuje wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustala ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania.

Kontakt do dzielnicowego obsługującego teren Gminy Baranów:

asp. Sławomir Klucznik

służbowy telefon kontaktowy – 0-600-997-540

BUDYNEK U.G. JAKTORÓW 
ul. Warszawska 33, 96-313 JAKTORÓW

TELEFONY:  (46) 856-40-92, 856-48-04, 856-48-05

E-MAIL:  policja.jaktorow@wp.pl

KOMISARIAT POLICJI W JAKTOROWIE OBSŁUGUJE GMINY: JAKTORÓW I BARANÓW.