A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  17 sierpnia 2022

Dodatek węglowy

Mieszkańcy Gminy Baranów, informujemy, iż w dniu 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692). Na terenie Gminy Baranów obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Armii Krajowej 89.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określił Minister Klimatu i Środowiska w drodze rozporządzenia. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej i siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie oraz na stronie facebook i siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.

Wnioski będzie można składać:

-elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

– papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8-16, w środę w godz. 8-17 oraz w piątek w godz. 8-15. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie w godzinach 8-15 pod numerem 46 880-59-88.

  • Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.
  • Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

  • Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
  • Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
  • Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;
  • Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
  • – osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • – osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przeczytaj także

—  07 czerwca 2023

Wiwat Rodzina! 4 czerwca 2023 r. Piknik Rodzinny

W ramach obchodów 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie, organizatorzy zaplanowali uroczyste obchody na dwa dni. W sobotę 03 czerwca, odbyła się część oficjalna, pełna wzruszeń i wspomnień, której organizatorem była Dyrekcja  placówki oświatowej w Baranowie wraz gronem pedagogicznym, pracownikami oraz radą rodziców. Natomiast w niedziele 4 czerwca, z inicjatywy  Wójta […]

—  07 czerwca 2023

Wakacje z animatorem w Gminie Baranów

Wójt Gminy zaprasza na wakacje z animatorem w Gminie Baranów.