A A A A

Aktualności

Powrót do listy
przedszkole dzieci

—  31 stycznia 2020

Rekrutacja do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok 2020/2021

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od
początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) , które nie korzystały z wychowania przedszkolnego biorą udział w rekrutacji.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego należy złożyć bezpośrednio w placówce pierwszego wyboru. We wniosku możecie Państwo zaznaczyć przedszkole pierwszego i drugiego wyboru. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola/oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych w Gminie Baranów będzie prowadzone zgodnie z przyjętym zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 stycznia 2020 r. harmonogramem.

Kryteria przyjęć do przedszkola/oddziału przedszkolnego

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Baranów przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria gminne przyjęte uchwałą Rady Gminy Baranów. Na dzień zamieszczania niniejszej informacji obowiązują kryteria określone w uchwale Nr IV/24/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. Natomiast do Biura Rady zostały przekazany projekt uchwały, który proponuje nowe kryteria. Jeżeli Rada Gminy Baranów podejmie stosowną uchwałę w najbliższym czasie to w trakcie rekrutacji będą obowiązywać następujące kryteria:

Lp.KryteriumWartość
kryterium
w punktach
Rodzaj dokumentu
potwierdzającego
spełnienie kryterium
1.
Oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata lub rodzic kandydata samotnie wychowujący dziecko pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
50
oświadczenie
obojga rodziców / prawnych opiekunów kandydata lub rodzica kandydata samotnie wychowującego dziecko:
o zatrudnieniu zakładu pracy/ o stacjonarnym systemie studiów/ o prowadzeniu gospodarstwa rolnego/ o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.
2.
Oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata lub rodzic kandydata samotnie wychowujący dziecko złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim  za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – płacą podatek rolny na rzecz Gminy Baranów
30
kopia Karty Mieszkańca  Gminy Baranów lub kopia pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego PIT każdego z rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko lub kopia wpłaty podatku rolnego
3.
Jeden z rodziców kandydata złożył roczne zeznanie podatkowe PIT w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – płaci podatek rolny na rzecz Gminy Baranów
15
kopia Karty Mieszkańca  Gminy Baranów lub kopia pierwszej strony rozliczenia rocznego zeznania podatkowego PIT rodzica lub kopia wpłaty podatku rolnego.
4.
Liczba zadeklarowanych godzin pobytu kandydata
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  min. 8 godzin
10
oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, zawarte we wniosku
o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego dotyczące zadeklarowanych godzin pobytu kandydata w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym
5.
Zgłoszenie do tej samej placówki jednocześnie dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie kandydata posiadającego rodzeństwo, które będzie korzystać z usług danego przedszkola lub danej szkoły podstawowej  lub posiadającego rodzica zatrudnionego w danym przedszkolu lub szkole w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja
10
oświadczenie rodzica kandydata
o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa, które będzie korzystać
z usług danego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub danej szkoły podstawowej bądź rodzica zatrudnionego w danym przedszkolu lub szkole  w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja.
Łączna maksymalna liczba punktów100

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w baranowskich szkołach podstawowych proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź  w Urzędzie Gminy z Panią Katarzyna Wąsińską-Jano tel. 46 858 13 64.

Przeczytaj także

—  18 lipca 2024

Warsztaty w ramach projektu „Aktywni mieszkańcy, silne organizacje – szansą lepszej przyszłości na Ziemi Chełmońskiego”

Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej, członkiem nieformalnej grupy, aktywnym mieszkańcem zainteresowanym podejmowaniem aktywności obywatelskiej z obszaru gmin: Radziejowice, Jaktorów, Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, Baranów, Sochaczew, Teresin, Rybno, Nowa Sucha, Mszczonów – mamy ofertę dla Ciebie. W ramach projektu możesz skorzystać działań edukacyjnych w postaci: ü  zagadnienia związane z rozwojem osobistym liderek i liderów, ü  przygotowanie wniosku o […]

—  18 lipca 2024

Zajęcia Sportowe dla Dzieci i Młodzieży – Aktywne Wakacje na Boisku

Zajęcia sportowe w Gminie Baranów – podsumowanie pierwszych tygodni wakacji.

—  18 lipca 2024

„Start w dorosłe życie – ładuj akumulatory!”

Zapraszamy młodzież z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” w wieku 14+, na zajęcia w ramach projektu „Start w nowe życie – ładuj akumulatory!”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Dotacja została przyznana uchwałą nr 628/482/24 z dnia 25 marca 2024 roku, w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań […]