A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  31 stycznia 2020

Rekrutacja do klas publicznych szkół podstawowych w Gminie Baranów na rok szkolny 2020/2021

Od 9 marca rusza rekrutacja do klas pierwszych baranowskich publicznych szkół podstawowych.
W roku szkolnym 2020/2021 do klas I szkół podstawowych przyjmowane będą :

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
    o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć:

Do szkoły podstawowej  obwodowej kandydaci przyjmowani są z urzędu po dokonaniu zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio w szkole w terminie od 16 marca do 27 marca do godz. 1200.  Rodzice/prawni opiekunowie, mogą pobrać  zgłoszenie w szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają je w szkole. Informacje w zgłoszeniu rodzice podają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Kolejność złożenia zgłoszenia nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Dyrektor szkoły, do której wpłynie zgłoszenie bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły jest odpowiedzialny za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  w  Gminie Baranów będzie prowadzone zgodnie z przyjętym zarządzeniem  Nr 11/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 stycznia 2020 r. harmonogramem.

Kandydaci spoza obwodu, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice dzieci spoza obwodu  mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły jednak
w tym celu muszą złożyć w szkole wniosek o przyjęcie. Kandydaci przyjmowani będą zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Baranów. Na dzień zamieszczania niniejszej informacji obowiązują kryteria określone w  uchwale Nr IV/24/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. Natomiast do Biura Rady zostały przekazany projekt uchwały, który proponuje nowe kryteria. Jeżeli Rada Gminy Baranów podejmie stosowną uchwałę w najbliższym czasie, to w trakcie rekrutacji będą obowiązywać następujące kryteria:

Lp.KryteriumWartość
kryterium
w punktach
Rodzaj dokumentu
potwierdzający
spełnianie kryterium
1.Kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w danej szkole 5Dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej na podstawie posiadanej dokumentacji
2. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny 
w danej szkole
3 Dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej na podstawie posiadanej dokumentacji
3.Miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się na terenie obwodu wybranej szkoły podstawowej2 Zaświadczenie z miejsca pracy (z ostatniego miesiąca)
Łączna maksymalna liczba punktów10

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do klas pierwszych  baranowskich szkół podstawowych, proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź  w Urzędzie Gminy z Panią Katarzyna Wąsińską-Jano tel.46 858 13 64.

Przeczytaj także

—  07 czerwca 2023

Wiwat Rodzina! 4 czerwca 2023 r. Piknik Rodzinny

W ramach obchodów 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie, organizatorzy zaplanowali uroczyste obchody na dwa dni. W sobotę 03 czerwca, odbyła się część oficjalna, pełna wzruszeń i wspomnień, której organizatorem była Dyrekcja  placówki oświatowej w Baranowie wraz gronem pedagogicznym, pracownikami oraz radą rodziców. Natomiast w niedziele 4 czerwca, z inicjatywy  Wójta […]

—  07 czerwca 2023

Wakacje z animatorem w Gminie Baranów

Wójt Gminy zaprasza na wakacje z animatorem w Gminie Baranów.