A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  31 stycznia 2020

Rekrutacja do klas publicznych szkół podstawowych w Gminie Baranów na rok szkolny 2020/2021

Od 9 marca rusza rekrutacja do klas pierwszych baranowskich publicznych szkół podstawowych.
W roku szkolnym 2020/2021 do klas I szkół podstawowych przyjmowane będą :

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
    o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć:

Do szkoły podstawowej  obwodowej kandydaci przyjmowani są z urzędu po dokonaniu zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio w szkole w terminie od 16 marca do 27 marca do godz. 1200.  Rodzice/prawni opiekunowie, mogą pobrać  zgłoszenie w szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają je w szkole. Informacje w zgłoszeniu rodzice podają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Kolejność złożenia zgłoszenia nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Dyrektor szkoły, do której wpłynie zgłoszenie bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły jest odpowiedzialny za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  w  Gminie Baranów będzie prowadzone zgodnie z przyjętym zarządzeniem  Nr 11/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 stycznia 2020 r. harmonogramem.

Kandydaci spoza obwodu, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice dzieci spoza obwodu  mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły jednak
w tym celu muszą złożyć w szkole wniosek o przyjęcie. Kandydaci przyjmowani będą zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Baranów. Na dzień zamieszczania niniejszej informacji obowiązują kryteria określone w  uchwale Nr IV/24/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. Natomiast do Biura Rady zostały przekazany projekt uchwały, który proponuje nowe kryteria. Jeżeli Rada Gminy Baranów podejmie stosowną uchwałę w najbliższym czasie, to w trakcie rekrutacji będą obowiązywać następujące kryteria:

Lp.KryteriumWartość
kryterium
w punktach
Rodzaj dokumentu
potwierdzający
spełnianie kryterium
1.Kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w danej szkole 5Dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej na podstawie posiadanej dokumentacji
2. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny 
w danej szkole
3 Dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej na podstawie posiadanej dokumentacji
3.Miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się na terenie obwodu wybranej szkoły podstawowej2 Zaświadczenie z miejsca pracy (z ostatniego miesiąca)
Łączna maksymalna liczba punktów10

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do klas pierwszych  baranowskich szkół podstawowych, proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź  w Urzędzie Gminy z Panią Katarzyna Wąsińską-Jano tel.46 858 13 64.

Przeczytaj także

—  17 maja 2024

Apel Wójta Gminy Baranów

Szanowni Mieszkańcy
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz całkowitym brakiem opadów atmosferycznych apeluję o powstrzymanie się od napełniania basenów i oczek wodnych, mycia pojazdów, podlewania i zraszania trawników. Sytuacja w której się znajdujemy, wymaga od nas wszystkich odpowiedzialnego podejścia do zasobów wodnych, aby zapewnić ich dostępność dla każdego z nas. Nadmierne zużycie wody powoduje spadek ciśnienia w sieci wodociągowej, a także może doprowadzić do wystąpienia przerwy w jej dostawie.

—  13 maja 2024

Baranów CUP

Wójt Gminy Baranów zaprasza na BARANÓW CUP, 18 maja 2024 r. pierwszy gwizdek o godz. 9:30

—  13 maja 2024

Gminny Dzień Strażaka w Baranowie

W minioną niedzielę 12 maja 2024 r. mieszkańcy Gminy Baranów mieli okazję uczcić bohaterów naszej społeczności podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka.