A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  31 stycznia 2020

Rekrutacja do klas publicznych szkół podstawowych w Gminie Baranów na rok szkolny 2020/2021

Od 9 marca rusza rekrutacja do klas pierwszych baranowskich publicznych szkół podstawowych.
W roku szkolnym 2020/2021 do klas I szkół podstawowych przyjmowane będą :

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
    o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć:

Do szkoły podstawowej  obwodowej kandydaci przyjmowani są z urzędu po dokonaniu zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio w szkole w terminie od 16 marca do 27 marca do godz. 1200.  Rodzice/prawni opiekunowie, mogą pobrać  zgłoszenie w szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają je w szkole. Informacje w zgłoszeniu rodzice podają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Kolejność złożenia zgłoszenia nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Dyrektor szkoły, do której wpłynie zgłoszenie bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły jest odpowiedzialny za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  w  Gminie Baranów będzie prowadzone zgodnie z przyjętym zarządzeniem  Nr 11/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 stycznia 2020 r. harmonogramem.

Kandydaci spoza obwodu, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice dzieci spoza obwodu  mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły jednak
w tym celu muszą złożyć w szkole wniosek o przyjęcie. Kandydaci przyjmowani będą zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Baranów. Na dzień zamieszczania niniejszej informacji obowiązują kryteria określone w  uchwale Nr IV/24/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. Natomiast do Biura Rady zostały przekazany projekt uchwały, który proponuje nowe kryteria. Jeżeli Rada Gminy Baranów podejmie stosowną uchwałę w najbliższym czasie, to w trakcie rekrutacji będą obowiązywać następujące kryteria:

Lp.KryteriumWartość
kryterium
w punktach
Rodzaj dokumentu
potwierdzający
spełnianie kryterium
1.Kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w danej szkole 5Dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej na podstawie posiadanej dokumentacji
2. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny 
w danej szkole
3 Dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej na podstawie posiadanej dokumentacji
3.Miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się na terenie obwodu wybranej szkoły podstawowej2 Zaświadczenie z miejsca pracy (z ostatniego miesiąca)
Łączna maksymalna liczba punktów10

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do klas pierwszych  baranowskich szkół podstawowych, proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź  w Urzędzie Gminy z Panią Katarzyna Wąsińską-Jano tel.46 858 13 64.

Przeczytaj także

—  28 listopada 2022

Węgiel w preferencyjnej cenie

Szanowni Państwo, Urząd Gminy w Baranowie uprzejmie informuje, że w dniu 18 listopada b.r. została podpisana umowa z dostawcą węgla. Złożyliśmy także zamówienie na węgiel. Czekamy na informację, kiedy będzie możliwa pierwsza dostawa dla naszej gminy. Niestety Gmina nie ma wpływu na to, kiedy zostanie zrealizowana dostawa oraz jaka frakcja przyjedzie do nas w pierwszym terminie.  Prosimy […]

—  27 listopada 2022

Posiedzenie Rady Gminy

Zawiadamiamy o zbliżającym się terminie Sesji Rady Gminy Baranów.

—  19 listopada 2022

,,Pracuj bezpiecznie” Szkolenie dla rolników

Placówka Terenowa KRUS w Żyrardowie zaprasza wszystkich rolników domowników oraz sołtysów z gmin powiatu żyrardowskiego i grodziskiego do udziału w szkoleniu z wiedzy BHP podczas pracy rolniczej pod nazwą ,,Pracuj bezpiecznie” Szkolenie w dniu 23 listopada 2022 godz. 10:00 Sala konferencyjna PT KRUS w Żyrardowie ul. Okrzei 58. Na zakończenie szkolenia Konkurs testowy z atrakcyjnymi […]