A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  24 sierpnia 2021

Konsultacje ws. CPK, w których musisz wziąć udział. Rada Społeczna wyraża zaniepokojenie!

Tylko do końca sierpnia trwają konsultacje dotyczące nowej specustawy o CPK – ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zgodnie z planami prezentowanymi przez Pełnomocnika Rządu ds. CPK, ustawa ta ma zostać uchwalona jeszcze w III kwartale tego roku.

Projekt został skierowany do konsultacji międzyresortowych oraz do 100 wybranych organizacji, firm, związków zawodowych. Zachęcamy mieszkańców gminy Baranów wyrażania opinii na temat zmian proponowanych w nowej ustawie.

Uwagi do projektu ustawy można zgłaszać:

– Mailowo na adres sekretariatBPCPK@mi.gov.pl
– pisemnie na adres korespondencyjny Ministerstwa Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 Warszawa 00-928, z dopiskiem „konsultacje publiczne BP CPK”

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zaproszenie-do-konsultacji-publicznych-projektu-ustawy-o-usprawnieniu-procesu-inwestycyjnego-centralnego-portu-komunikacyjnego

Oraz w Urzędzie Gminy w Baranowie

Dodatkowe informacje: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349462


WSTĘPNA OPINIA RADY SPOŁECZNEJ

Przewidywany harmonogram prac nad ustawą jest wyjątkowo napięty. To sprawia, że praktycznie niemożliwe będzie przewidzenie wszystkich negatywnych skutków pospiesznie procedowanych zmian. Tymczasem zachodzi poważna obawa, iż projekt ustawy stoi w sprzeczności z Konstytucją RP, ponieważ przewiduje ograniczenie praw obywatelskich i podważa rolę samorządu jako fundamentu społeczeństwa obywatelskiego.

W zapisach projektu ustawy szczególnie niepokoją plany dotyczące:

  • zlikwidowania konsultacji społecznych na etapie decyzji lokalizacyjnej CPK
  • koncepcji wprowadzenia przez Radę Ministrów dla gmin tzw. obszaru CPK zakazów dotyczących zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości, inwestowania na niej czy zmiany sposobu  korzystania z niej, do czego zalicza się np. zakaz wydawania pozwoleń na budowę, zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zakaz wydawania decyzji w przedmiocie podziału nieruchomości, zakaz wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach, zakaz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, zakaz podejmowania uchwał o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowe, zakaz wydawania decyzji dokonujących lokalizacji oraz decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych dróg publicznych, linii kolejowych, lotnisk, gazociągów, sieci telekomunikacyjnych, budowli przeciwpowodziowych, obiektów energetyki jądrowej czy sieci przesyłowych
  • upoważnienia Pełnomocnika Rządu ds. CPK do decydowania, które gminy obejmie tzw. obszar otoczenia CPK
  • całkowitego wyłączenia dla terenów objętych decyzją o lokalizacji CPK stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  • braku określenia trybu i terminów, które powinny obowiązywać spółkę CPK w procedurach dotyczących wypłaty właścicielom odszkodowań oraz w przypadku kar umownych za zerwanie umów dotyczących nieruchomości objętych decyzją lokalizacyjną lub konieczności zwrotu przyznanych środków, w tym środków pochodzących z Unii Europejskiej i Skarbu Państwa
  • umocowania wojewody do zarządzania planem miejscowym zgodnie z ustaleniami planu generalnego lotniska, a niezgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz innych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podkreślić należy, iż właściciel nieruchomości nie dostanie odszkodowania w sytuacji, gdy wejście w życie planu miejscowego (zarządzonego przez wojewodę) powoduje znaczące ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodnie z jej dotychczasowym przeznaczeniem.
  • ogólnej, mało precyzyjnej regulacji, przewidującej, że Spółka CPK będzie mogła zawierać z jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia określające warunki i tryb prowadzenia projektów relokacji. Porozumienie ma ustalić zasady udziału Spółki Celowej w postępowaniu w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Plan miejscowy będzie mógł zostać uchwalony niezgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie. 
  • bardzo słabego zabezpieczenia praw mieszkańców wywłaszczanych domów. Spółka CPK zobowiązana jest jedynie do wskazania lokalu tymczasowego sąsiedniej gminie. Wskazany lokal ma mieć co najmniej 20m2 powierzchni pokoju, a na jednego członka gospodarstwa domowego przypadać powinno co najmniej 10m2. Pominięto znaczenie takich czynników jak np. odległość od pracy lub szkoły czy konsekwencje zerwania dotychczasowej sieci powiązań społecznych.

Projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego przewiduje ponadto równoczesną zmianę 24 ustaw oraz uchylić 1! Oznacza, że mamy tu do czynienia z działaniem odstającym od reguł, które powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawa. Jest to procedura nienormalna, pospieszna, nieprzemyślana i zagrażająca tworzeniem w Polsce bałaganu  prawnego. 

Niepokojąca jest również:

  • próba pomniejszenia roli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w decydowaniu o lokalizacji uciążliwych przedsięwzięć. W świetle projektu, decyzja w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko będzie mogła zostać w całości lub części zastąpiona rozstrzygnięciem dokonanym w formie ustawy.

Dążenie do zatajenia przed opinią publiczną istotnych danych ekonomiczno-finansowych poprzez wyłączenie z planu generalnego przedstawianego do celów uzyskania promesy informacji określonych w art. 55 ust. 6 pkt 6 ustawy prawo lotnicze, czyli m.in. informacji na temat obecnej i planowanej struktury własnościowej, przewidywanych źródeł finansowania inwestycji, obecnej i przewidywanej rentowności i płynności podmiotu, planowanej wysokości opłat lotniskowych i przychodów z ich tytułu, z odniesieniem do całości planowanych przychodów, które miałby osiągnąć Centralny Port Komunikacyjny.Uwagi Urzędu Gminy

Przeczytaj także

—  12 lipca 2024

Tygodniowe Wakacje z Animatorem – Niezapomniane Przygody dla Dzieci

W pierwszym tygodniu wakacji dzieci z naszej gminy miały okazję uczestniczyć w wyjątkowych zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Urząd Gminy w Baranowie. Tygodniowe Wakacje z Animatorem były pełne radości, przygód i niezapomnianych wrażeń. Program zajęć obfitował w różnorodne atrakcje, które zapewniły najmłodszym mnóstwo zabawy i aktywności na świeżym powietrzu. Frajdalandia – Kraina Niekończącej się Zabawy Wizyta […]

—  10 lipca 2024

Jak radzić sobie z upałem?

Prognozy pogody nie pozostawiają wątpliwości — nadciągają upały. Temperatura może sięgnąć nawet 35° Celsjusza, dlatego warto wiedzieć, jak zachować zdrowie i dobre samopoczucie w tych ekstremalnych warunkach temperaturowych.