ROK 2023

1. Przebudowa drogi gminnej (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola, w ramach prowadzonych robót budowlanych wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z poszerzeniem, wybudowano nowy chodnik wzdłuż drogi i odtworzono rowy przydrożne.

Długość przebudowanego odcinka 700,00 m. Wartość wykonanych robót 2 505 465,51 zł.

„Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” w kwocie 1 200 000 zł. W ramach programu Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju.

2. Inwestycje w trakcie realizacji / zaplanowane – pozyskane środki na:

A. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów  – kwota 150 000 zł

B. Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Kaski – kwota 100 000 zł.

Z funduszu na zadania z zakresu budowy i  modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Link: https://gmina-baranow.pl/dofinansowania-z-budzetu-samorzadu-wojewodztwa/

C. Poprawa jakości funkcjonowania świetlicy Wiejskiej w Bożej Woli poprzez modernizację sanitariatów –  kwota 111 866,81 zł z Programu  Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

link: https://gmina-baranow.pl/dzieki-wsparciu-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-kolejne-srodki-zasila-budzet-naszej-gminy/