A A A A

Aktualności

Powrót do listy

—  30 grudnia 2021

Apel Rady Gminy

20 grudnia Rada Gminy podjęła Uchwałę NR XLV/243/2021, której załącznikiem jest Apel do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcamy do zapoznania się.

Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, będąca podstawą do działań władzy wykonawczej przy realizacji inwestycji CPK, jak również akty wykonawcze do ww. ustawy, w naszej opinii, są sprzeczne z duchem Konstytucji RP oraz jej fundamentalnymi wartościami – m. in. zaufania obywatela do władzy, pewności prawa, zasady ochrony własności, czy zasady proporcjonalności, a sam proces ich procedowania – sprzeczny z zasadą prawidłowej legislacji. Nasz niepokój budzą również działania rządu, które w naszej opinii, pozbawione są odpowiedniego upoważnienia ustawowego, tym samym są sprzeczne z zasadą legalizmu, a także naruszają zaufanie obywateli do władzy publicznej.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o CPK, jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badań lub pomiarów na nieruchomości znajdującej się na terenie naszej Gminy w związku z realizacją inwestycji CPK, Inwestor może wystąpić o wydanie takiego zezwolenia do wojewody, jednakże przed tym obowiązany jest wystąpić o taką zgodę do właściciela nieruchomości. Tym samym norma prawna wynikająca z ww. przepisów różni się znacząco od stanowiska rządu wyrażonego w piśmie Pełnomocnika ds. CPK z dnia 27 października 2021 r., w którym ten stwierdza, że „zgodnie z treścią rozporządzenia Spółka CPK – jako – inwestor otrzymuje dodatkowe uprawnienia dotyczące badań środowiskowych i lokalizacyjnych (przede wszystkim: geologicznych, przyrodniczych i archeologicznych) oraz do wejścia na teren nieruchomości w celu ich przeprowadzenia”, które to stanowisko istotnie wprowadza naszych Mieszkańców w błąd. W praktyce przeprowadzanie badań lub pomiarów odbywa się, zarówno bez decyzji wojewody jak i właściciela, wprowadzając go w błąd, że obowiązany jest udostępnić swoją nieruchomość. Pomimo próby podjęcia dialogu z rządem odnośnie ich działań pozbawionych podstawy prawnej, jego stanowisko oraz działania pozostają niezmienne.
Naszą niepewność budzi także brak decyzji wojewody w sprawie ustalenia lokalizacji CPK, której wydanie przewiduje art. 38 ust. 1 ustawy o CPK. W związku z brakiem ww. decyzji do tej pory nie jest pewne, w którym miejscu powstanie inwestycja, co rodzi wiele pytań odnośnie przyszłości naszych Mieszkańców oraz naszej Gminy. Utrzymywanie tego stanu niepewności od ponad 3 lat wpływa bezpośrednio na komfort życia Mieszkańców, którzy żyją w nieustannym stresie o swoją przyszłość, a nadto stanowi przyczynę zahamowania rozwoju gospodarczego Gminy, wynikającego z odpływu Mieszkańców oraz niechęci przedsiębiorców do podejmowania nowych przedsięwzięć gospodarczych na terenie naszej Gminy.
Pomimo braku decyzji wojewody, a więc w istocie przy braku jakiegokolwiek oficjalnego dokumentu stwierdzającego, że CPK rzeczywiście powstanie na terenie naszej Gminy, doszło już do pierwszych dobrowolnych nabyć nieruchomości, podyktowanych obawą oraz ciągłym stanem niepewności, w którym trzymani są nasi Mieszkańcy. Takie działanie władzy publicznej, polegające na pozornie dobrowolnych nabyciach, a w rzeczywistości wymuszonych długotrwałym utrzymywaniem stanu niepewności, w naszej ocenie, nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa, dlatego wyrażamy przeciw temu silny sprzeciw.
Ponadto obecne przepisy dotyczące wywłaszczania nieruchomości, a nawet ich projektowane zmiany, nie zapewniają odpowiedniej ochrony oraz słusznego i pełnego odszkodowania, jako że nie biorą pod uwagę kosztów zmiany miejsca zamieszkania, przeniesienia działalności gospodarczej oraz utraconych korzyści, co w istocie powoduje znaczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej właścicieli wywłaszczanych nieruchomości oraz przedsiębiorców, których ośrodkiem działalności jest nasza Gmina.  Proponowane zmiany do  ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedstawione w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2021 roku, są w naszej ocenie niezgodne z konstytucyjną zasadą słuszności odszkodowania za wywłaszczenia, gdyż ich wprowadzenie skutkować będzie obniżeniem wartości odszkodowań w porównaniu do wcześniejszych zasad obliczania wartości odszkodowań i tym samym bezpośrednio niekorzystnie wpłyną na sytuację naszych Mieszkańców.
Wobec tego, troszcząc się o naszych Mieszkańców, a także przyszłość naszej małej ojczyzny – Gminy Baranów, zwracamy się z niniejszym apelem o pomoc w tej sprawie oraz wzywamy do zaprzestania naruszeń praw naszych Mieszkańców przez organy władzy publicznej.

Przeczytaj także

—  01 grudnia 2022

Romanki 2022 – I edycja

Podczas gali poznamy laureatów w kategorii: AMBASADOR ŚRODOWISKA LOKALNEGO OSOBOWOŚĆ ROKU SENIOR ROKU FIRMA WIELKIEGO SERCA SUPER RODZIC Zapraszamy!

—  30 listopada 2022

Dodatek elektryczny

informuje, iż od 01 grudnia 2022 roku do 01 lutego 2023 roku można składać wnioski o dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną lub pompą ciepła, i źródło to zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., […]

—  30 listopada 2022

Laureaci szkolenia KRUS – „Pracuj bezpiecznie”

W dniu 23 listopada bieżącego roku  Placówka Terenowa  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żyrardowie była organizatorem szkolenia z konkursem  pn ,, Pracuj bezpiecznie”  dla rolników ,domowników i sołtysów z  gmin powiatu żyrardowskiego i grodziskiego podległym bezpośredniej obsłudze przez placówkę w Żyrardowie. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej w budynku KRUS w Żyrardowie przy u. Okrzei […]