Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Baranów. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków własnych gminy, dotacji z budżetu państwa oraz innych środków pozabudżetowych. Obsługa księgowa prowadzona jest samodzielnie. Ośrodek obejmuje zasięgiem działania teren gminy Baranów.
Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości. Zadania realizowane są głównie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz inne ustawy, z których wynikają zadania gminy w zakresie pomocy społecznej.
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baranowie kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, który jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań własnych i zleconych.


Wykaz Stanowisk

Kierownik GOPS w Baranowie kierownik.gops@gmina-baranow.pl
wewnętrzny 22
Główny Księgowy ksiegowosc.gops@gmina-baranow.pl
wewnętrzny 21
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego swiadczenia.rodzinne@gmina-baranow.pl
wewnętrzny 23
Inspektor ds. świadczeń wychowawczych swiadczenia.wychowawcze@gmina-baranow.pl
wewnętrzny 24
Pracownicy socjalni
(usługi opiekuńcze, dystrybucja żywności, stypendia socjalne)
pomoc.spoleczna@gmina-baranow.pl
wewnętrzny 25
Pracownik administracyjny
Asystent rodziny
Usługi opiekuńcze
gops@gmina-baranow.pl
46 856 03 17

Nr konta GOPS
Konto podstawowe: 68 1240 335 1111 0010 3927 6916
Fundusz alimentacyjny: 11 1240 3350 1111 0010 3932 1010


Kontakt:
Ul. Armii Krajowej 89
96-314 Baranów
Tel. 46 856 03 17
e-mail: gops@gmina-baranow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej jest czynny:
poniedziałek, wtorek i czwartek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 17:00
piątek 8:00 – 15:00