A A A A

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „Baranów I”.

ZAPROSZENIE

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Baranów I” zaprasza na Walne Zgromadzenie
Delegatów  Gminnej  Spółki  Wodnej „Baranów I”, które odbędzie się dnia 4 marca 2022 r.
tj. piątek o godz. 13:00  
w OSP Boża Wola.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06. 2021 r.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej z działalności Spółki za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bądź nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. (Uchwała Nr 1)
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Baranów I za 2021 r. (Uchwała Nr 2)
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2022 rok. (Uchwała Nr 3)
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu prac niezbędnych do wykonania zadań spółki w 2022 roku (Uchwała Nr 4)
 12. Wniosek Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Baranów I dotyczący wysokości składek członkowskich oraz dyskusja nad wnioskiem Zarządu.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2022 rok. (Uchwała Nr 5)
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości diety dla Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej Baranów I na 2022 rok. (Uchwała Nr 6)
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Serdecznie zapraszamy

w imieniu Zarządu GSW

Bogdan Borowski