A A A A

Debata nad raportem o stanie Gminy

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Na sesji Rady Gminy nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w trakcie której mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie (załącznik), poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia można składać najpóźniej do dnia 28 czerwca 2022r.
Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Sesja Rady Gminy Baranów, w trakcie której będzie przedstawiany raport o stanie gminy, planowana jest na dzień 29 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.