Planowane inwestycje w 2020 roku wg Uchwały Budżetowej na rok 2020:

 • Budowa ulicznych sieci wodociągowych w Gminie Baranów – miejscowości: Holendry Baranowskie, Kaski i Boża Wola.
 • Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej – zakup materiałów i ułożenie chodnika w Golach – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości sołectwa – kwota 16 000,00 zł.
 • Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej, ul. Błońska w Bożej Woli – zadnie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Boża Wola – 17 000,00 zł.
 • Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej, ul. Parkowa w Bożej Woli – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości: Boża Wola w kwocie 17 000,00 zł i Żaby w kwocie 10 000,00 zł.
 • Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Bronisławowie – zadnie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Bronisławów – 11 678,76 zł.
 • Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Basin (odcinek od skrzyżowania do miejscowości Izdebno Kościelne).
 • Modernizacja drogi gminnej – ul. Olszowa w Kaskach – wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie wykonanej z destruktu asfaltowego – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kaski Budki w kwocie 20 000,00 zł.
 • Modernizacja drogi gminnej we wsi Regów – zadanie realizowane w ramach funduszu soleckiego miejscowości Regów w kwocie 10 000,00 zł.
 • Wykonanie nakładki asfaltowej, uregulowanie poboczy oraz wykonanie oświetlenia na drodze gminnej w miejscowości Żaby na odcinku pomiędzy torami kolejowymi a granicą gminy Baranów położoną w sąsiedztwie drogi krajowej nr 92 – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Żaby w kwocie – 8517,95 zł.
 • Budowa budynku – świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus – Gmina Baranów. Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Okres realizacji w latach 2014-2020
 • Zakup gruntów pod drogi gminne. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
 • Prace projektowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Golach”
 • Przebudowa ogólnodostępnego i niekomercyjnego poddasza Szkoły Podstawowej w Golach w celu wykorzystania przestrzeni na pracownie i kluby zainteresowań dla mieszkańców z terenu gminy Baranów.
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Kopiska – zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości Kopiska w kwocie 17 500,00 zł.
 • Zakup i montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego we wsi Regów – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Regów – Gongolina w kwocie 10 000,00 zł.
 • Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego na terenie obiektu gminnego boiska sportowego w Cegłowie. Obiekt zlokalizowany na terenie stanowiącym mienie gminy. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Cegłów – Murowaniec w kwocie 20 000,00 zł.