Pragniemy przypomnieć wszystkim mieszkańcom, że Urząd Gminy Baranów dysponuje tzw. Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP).

Złożenie do Urzędu dokumentu (podania, wniosku, skargi) w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ESP możliwe jest przy użyciu specjalnie do tego

celu przygotowanych formularzy, dostępnych w sieci Internet, za pośrednictwem dwóch dedykowanych kanałów komunikacyjnych: platformy eUrząd – wrotamazowsza.pl lub platformy ePUAP.

W związku z tym, iż Gmina Baranów bierze udział w projektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego „Elektroniczna Administracja” oraz „Bazy Wiedzy” w ramach którego ponad 300 urzędów gmin i starostw powiatowych z terenu naszego województwa otrzymało niezbędne narzędzia informatyczne (sprzęt oraz oprogramowanie) aby w jednolity i efektywny sposób realizować swoje zadania, w tym także w zakresie umożliwienia mieszkańcom załatwiania spraw drogą elektroniczną, sugerujemy aby preferowanym przez Państwa sposobem składania pism do naszego Urzędu było korzystanie z platformy WROTAMAZOWSZA.PL.

Korzystanie z platformy eUrząd ma jedną niekwestionowaną zaletę w porównaniu z mało przejrzystą, skomplikowaną w obsłudze i mało intuicyjną platformą ePUAP. WROTAMAZOWSZA.PL są połączone bezpośrednio z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD) czyli elektronicznym systemem obiegu dokumentów funkcjonującym w Urzędzie Gminy Baranów. Dzięki temu składane przez Państwa dokumenty trafiają bez pośrednictwa jakichkolwiek innych systemów wprost do kancelarii urzędu skąd dekretowane są do pracowników merytorycznych.

Oczywiście obydwa wymienione powyżej kanały komunikacyjne w sposób automatyczny generują tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru dokumentów elektronicznych (UPO), które poświadczają fakt złożenia dokumentu w Urzędzie, zgodnie z warunkami określonymi w ww. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).

Przypominamy, iż korzystanie z platformy eUrząd i platformy ePUAP, w zakresie dotyczącym możliwości załatwienia drogą elektroniczną wszystkich udostępnionych na tych platformach usług, jest możliwe tylko dla tych interesantów, którzy posiadają: tzw. profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu

kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.), wywołujący skutki prawne określone ustawą.

Podkreślić w tym miejscu należy, że zgodnie z ustawą jedynie dokumenty podpisane jednym z dwóch wspomnianych powyżej narzędzi dają gwarancję właściwego uwierzytelnienia składającego dokument Interesanta (jest to równoważne złożeniu osobiście podpisu odręcznego) i tylko tak podpisane dokumenty mogą być podstawą wszczęcia procedury administracyjnej, której wynikiem może być np. wydanie decyzji administracyjnej.

Przydatne informacje:
Portal e-Urząd – http://www.wrotamazowsza.pl/
Portal ePUAP – http://epuap.gov.pl/wps/portal/

Adres skrytki Urzędu Gminy Baranów na ePUAP: /UGBAR/SkrytkaESP

Pismo do Urzędu Gminy przy użyciu platformy ePUAP moża skierować poprzez skorzystanie z formularza elektronicznego pod nazwą „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” (LINK).

Możliwe jest również dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Gminy Baranów mieszczącej się w budynku Urzędu, przy ul. Armii Krajowej 87 w Baranowie.

Dopuszczalne rodzaje nośników danych na których mogą znajdować się dokumenty w formie elektronicznej:

  • Przenośna pamięć masowa (Pendrive, Flash Drive) USB 2.0 lub 3.0;
  • Płyta CD-R;
  • Płyta DVD.

UWAGA: Przed odczytaniem dokumenty lub nośniki sprawdzane są przy użyciu oprogramowania antywirusowego. Jeśli w rezultacie sprawdzenia okaże się, że dokumenty lub nośnik zawierają niebezpieczne lub złośliwe oprogramowanie (np. wirusy) składane dokumenty nie będą mogły być rozpatrzone.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766), dokumenty w formie elektronicznej składane w Urzędzie powinny odpowiadać poniższym formatom plików:

  • ODT, DOC, DOCX, RTF, TXT, PDF – pliki zawierające tekst
  • XLS, XLSX, ODS – pliki arkuszy kalkulacyjnych
  • GIF, TIF (TIFF), JPG (JPEG), PNG, SVG – pliki obrazów, grafik, fotografii
  • XML – pliki definiujące elementy informacji i wzajemne powiązania pomiędzy nimi
  • ZIP, TAR, RAR, GZ (GZIP) – pliki skompresowane
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 15 MB  (megabajtów)
  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do przekazywania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565).