Projekty Unii Europejskiej

herb

  • Zarejestruj się

REGULAMIN PROJEKTU
„Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów"
nr RPMA.10.01.01-14-7342/16

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w ramach projektu: „Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów".
2. Projekt realizowany jest przez Gminę Baranów, na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-7342/16,zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej X „Edukacja Dla Rozwoju Regionu".
4. Projekt realizowany jest od 01.07.2017 roku do 31.08.2018 roku.
5. Rekrutacja oparta jest na zasadzie równych szans, w tym równości ze względu na wiek, płeć i niepełnosprawność.
6. Rekrutacja odbywa się na terenie szkoły biorącej udział w projekcie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7. Dokumentację oraz inne informacje związane z realizacją projektu gromadzone są w Biurze projektu, które znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, pok. Nr 13, tel. 46 858 13 50 wew. 64.
§ 2 Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

1. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów";
2. Projekt – oznacza projekt pn. „Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów";
3. Beneficjent – należy przez to rozumieć Gminę Baranów;
4. Rodzic/opiekun prawny dziecka – przedstawiciel ustawowy dziecka ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka do udziału w projekcie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
5. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w celu przeprowadzenia rekrutacji Uczestników Projektu;
6. Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za koordynację działań w projekcie;
7. Biuro Projektu – miejsce, w którym gromadzona jest dokumentacja związana z Projektem. Biuro znajduje się w siedzibie beneficjenta, tj. w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów;
8. Szkoła – należy przez to rozumieć, szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów;
9. Nauczyciel/Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć nauczyciela/nauczycielkę (w tym dyrektorów) zatrudnionych w szkole zakwalifikowanych do udziału w Projekcie;
10. Uczeń/Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę szkoły bezpośrednio korzystającej ze wsparcia, tj. bezpłatnych dodatkowych pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych;
11. Szkolenia – należy przez to rozumieć szkolenia dla Nauczycieli pracujących w szkole biorącej udział w realizacji Projektu;
§ 3 Cel Projektu
Celem projektu jest podniesienie jakości i unowocześnienie edukacji ogólnej w szkołach na terenie gminy Baranów w okresie lipiec 2017 r. – sierpień 2018 r. poprzez wdrożenie 4 kompleksowych programów edukacyjno-rozwojowych.

§ 4 Zakres i formy wsparcia w ramach Projektu
1. Projekt skierowany jest do 144 uczniów i 20 nauczycieli w szkołach na terenie Gminy Baranów.
2. Projekt dla Uczniów podzielony jest na cztery typy wsparcia:
1) Typ. 1: Pionierzy na rynku pracy - Rozwój kompetencji kluczowych/postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 144 uczniów (KK: matematyczna i posługiwania się językami obcymi, postawy przedsiębiorcze, umiejętność pracy zespołowej i kreatywność i innowacyjność) oraz wsparcie nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych/postaw i umiejętności na rynku pracy u podopiecznych (grupa A)

1. Zajęcia dla uczniów:
1) Z języka obcego:
- liczba uczestników: 12 grup po 12 osób, w tym 1 grupa SP Gole, 6 grup SP Baranów, 2 grupy SP Kaski, 3 grupy SP Boża Wola,
- liczba godzin zajęć: 35 godzin na grupę, łącznie 420 godziny.
2) Matematyka za pan brat:
- liczba uczestników: 12 grup po 12 osób, w tym 1 grupa SP Gole, 6 grup SP Baranów, 2 grupy SP Kaski, 3 grupy SP Boża Wola,
- liczba godzin zajęć: 35 godzin na grupę, łącznie 420 godziny.
3) Gra biznesowa – symulacja przedsiębiorstwa:
- liczba uczestników: 12 grup po 12 osób, w tym 1 grupa SP Gole, 6 grup SP Baranów, 2 grupy SP Kaski, 3 grupy SP Boża Wola,
- liczba godzin zajęć: 28 godzin na grupę, łącznie 336 godzin.
4) Dream Team – warsztaty aktywnej pracy w grupie:
- liczba uczestników: 12 grup po 12 osób, w tym 1 grupa SP Gole, 6 grup SP Baranów, 2 grupy SP Kaski, 3 grupy SP Boża Wola,
- liczba godzin zajęć: 16 godzin na grupę, łącznie 192 godziny.
5) CREATIVE BEAST - zajęcia kształtujące postawę/umiejętność kreatywnego innego niż zwykle słownictwa/zwrotów w języku angielskim:
- liczba uczestników: 12 grup po 12 osób, w tym 1 grupa SP Gole, 6 grup SP Baranów, 2 grupy SP Kaski, 3 grupy SP Boża Wola,
- liczba godzin zajęć: 8 godzin na grupę, łącznie 96 godzin.

2. Szkolenie dla nauczycieli:
1) Gra biznesowa w praktyce
- liczba uczestników: 10 osób,
- liczba godzin zajęć: 16.
2) Praktyczne zastosowanie współpracy zespołowej w szkole.
- liczba uczestników: 2 grupy po 12 osób,
- liczba godzin zajęć: 20.

2)Typ 2: Z eksperymentem za pan brat - Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w oparciu o metodę eksperymentu oraz doposażenie bazy dydaktycznej w zakresie prowadzenia nauczania opartego na metodzie eksperymentu (grupa B):
1. Zajęcia dla uczniów:
1) Przyrodnicze laboratorium,
- liczba uczestników: 6 grup po 8 osób, w tym 1 grupa SP Gole, 3 grupy SP Baranów, 1 grupa SP Kaski, 1 grupy SP Boża Wola,
2) - liczba godzin zajęć: 35 godzin na grupę, łącznie 210 godzin.
2. Obóz naukowy – Experymenty,
- liczba uczestników: 5 grup po 8 osób, 5 dni w okresie wakacji 2018 r.
3. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół.

3)Typ 3: Rozwój umiejętności informatycznych - poszerzanie kompetencji uczniów i nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej w SP w Kaskach w Gminie Baranów (grupa B):
1. Utworzenie międzyszkolnej pracowni TIK w szkole w Kaskach
2. Zajęcia dla uczniów:
1) Robotyka – to lubię!
- liczba uczestników: 10 grup, w tym 1 grupa SP Gole, 5 grup SP Baranów, 2 grupy SP Kaski, 2 grupy SP Boża Wola,
- liczba godzin zajęć: 16 godzin na grupę, łącznie 160 godziny.
2) MAPPTIPE Innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiów edukacyjnych
- liczba uczestników: 1 grupa - 12 osób,
- liczba godzin zajęć: 16 godzin
3. Szkolenie dla nauczycieli:
1) Programowanie.
- liczba uczestników: 2 grupy po 5 osób,
- liczba godzin zajęć: 24.
4) Typ 4: Pomocna dłoń - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPEDU), w tym młodszych, doposażenie szkół oraz wsparcie kadry szkół w zakresie wsparcia uczniów SPEDU.

1. Zajęcia dla uczniów:
1) Terapia indywidualna uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- liczba uczestników: 12 osób,
- liczba godzin zajęć: 20 godz na ucznia.
2) Logopedia dla uczniów niepełnosprawnych
- liczba uczestników: 2 osoby
- liczba godzin zajęć: 20 godz. na 1 ucznia
2. Szkolenie dla nauczycieli:
1) Z zakresu radzenia sobie z trudnymi zrachowaniami uczniów w procesie indywidualizacji pracy i rozpoznawania potrzeb uczniów
- liczba uczestników: 1 grupa - 10 osób,
- liczba godzin zajęć: 16.

§ 5 Warunki udziału w projekcie
1. Uczestnikami projektu jest 144 uczniów i 20 nauczycieli ze szkół z terenu gminy Baranów.
2. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:
1) jest uczniem/nauczycielem w szkole na terenie gminy Baranów,
2) dopełni wszystkich formalności określonych w § 5 pkt. 3.
3. Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do projektu składa następujące dokumenty:
1) Formularz zgłoszeniowy do projektu dla uczestnika stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;
2) Deklarację uczestnictwa w projekcie dla ucznia stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu;
3) Deklarację uczestnictwa w projekcie dla ucznia stanowiącą załącznik nr 2a do Regulaminu;
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. W przypadku uczniów wymienionych w § 5 pkt. 2 premiowane będą:
a) kobiety +3 pkt. (zasada równości płci - mniej kobiet na przedmiotach ścisłych);
b) orzeczenie o niepełnosprawności + 10 pkt.;
c) SPEDU+5 pkt. (zaświadczenie szkoły oraz opinia wychowawcy);
d) uczniowie o najniższych wynikach +7 pkt. (opinia wychowawcy),
e) potrzeby ucznia w kontekście wsparcia w projekcie 1- 6pkt.(opinia wychowawcy).
5. Do projektu kierowani uczniowie o najwyższej liczbie punktów, pozostali uczniowie na listach rezerwowych.
6. W przypadku grupy B o której mowa w § 4 pkt. 2 ust. 2 i 3 grupę docelową wybiera dyrekcja spośród zgłoszonych zgodnie z profilem nauczania.
7. W przypadku nauczycieli wybór należał będzie do dyrektora danej szkoły zgodnie z profilem nauczania.
8. W przypadku identycznej liczby punktów pod uwagę będzie brana opinia wychowawcy
9. Warunki szczegółowe udziału w Projekcie:
1. Rekrutacja uczestników projektu (uczniów i nauczycieli) będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem Dyrektora Szkoły;
2. W skład Komisji wchodzą: dyrektor szkoły, dwóch nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora.
3. Na podstawie przeprowadzonej procedury rekrutacji będą tworzone listy podstawowe, a w przypadku większej liczby chętnych, listy rezerwowe.
4. Osoba z listy rezerwowej może zostać zakwalifikowana na listę podstawową w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie uczestnika zakwalifikowanego na listę podstawową (za rezygnację uznaje się złożenie przez uczestnika pisemnej rezygnacji z udziału w Projekcie w szkole, w której uczestnik brał udział w Projekcie).
5. Rekrutacja będzie przeprowadzona w szkole biorącej udział w projekcie w sposób otwarty i ciągły w okresie IX.2017 r. - V.2018 r.
§ 6 Procedura rekrutacji
1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest odrębnie dla każdej formy wsparcia.
2. Dyrektor szkoły przeprowadzi w szkole spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim.
3. Druki rekrutacyjne będą dostępne w sekretariacie szkoły, w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Gminy. Wymagane dokumenty rekrutacyjne, zgodnie z §5, należy składać do sekretariatu szkoły. Sekretariat przekazuje do Biura Projektu.
4. Komisja Rekrutacyjna dokona ostatecznego zatwierdzenia listy uczestników w oparciu o następujące kryteria:
1) Kompletne i poprawnie wypełnione wszystkie dokumenty rekrutacyjne;
2) Spełnienie warunków formalnych i szczegółowych wymienionych w Regulaminie;
3) Ilość uzyskanych punktów,
4) Limit miejsc na poszczególne formy wsparcia.
5. Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych formach wsparcia, podpisane przez Komisję Rekrutacyjną, będą podstawą do utworzenia grup zajęciowych lub zakwalifikowania uczestnika na szkolenie.
6. Dokumentacja, na podstawie której uczestnik został zakwalifikowany winna być czytelna, przejrzysta i nie wzbudzać wątpliwości, co do sposobu kwalifikacji. Docelowo dokumentacja przechowywana będzie w Biurze Projektu.
7. Z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego sporządzany jest protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczestników do Projektu.
8. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostaną powiadomione poprzez wywieszenie w szkole na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły listy uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia, podpisanej przez Komisję Rekrutacyjną.
9. Informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych wykorzystywane będą wyłącznie dla celów realizacji Projektu – na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji oraz na potrzeby ewidencji szkoleniowej.
10. Beneficjent zapewnia poufność otrzymanych informacji i danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922).
§ 7 Uprawnienia i obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik Projektu uprawiony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie.
2. Uczestnik Projektu przysługuje prawo do bezpłatnych materiałów edukacyjnych, przewidzianych we Wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Do obowiązków Uczestnika należy:
1) systematyczny i aktywny udział w zajęciach w terminach i miejscach wyznaczonych przez Beneficjenta;
2) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności;
3) przestrzeganie punktualności;
4) informowanie nauczyciela prowadzącego zajęcia grupowe lub indywidualne o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w zajęciach;
5) bieżące informowanie o zmianach w danych teleadresowych;
6) uczestnictwo w mierzeniu efektów realizacji projektu w okresie trwania projektu, w trakcie i na zakończenie udziału w projekcie w formie ankiet;
7) przestrzeganie ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas realizacji projektu, a także do stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu (dot. zakresu realizacji projektu);
8) wypełnianie testów umiejętności dla celów ewaluacji i monitorowania projektu, udziału w badaniach monitorujących zmniejszanie się zdiagnozowanych problemów,
9) wypełnienie w trakcie trwania zajęć ankiet ewaluacyjnych.
4. Frekwencja Uczestnika na zajęciach nie może być niższa niż 80% godzin dydaktycznych. Nieobecność powyżej 20% godzin dydaktycznych nieusprawiedliwionych stanowi podstawę do skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu.
5. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. Rodzic/opiekun prawny dziecka niezwłocznie poinformuje pisemnie nauczyciela o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach. Dokumenty poświadczające nieobecność usprawiedliwioną musza być dostarczone do Biura Projektu.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnację taką składa jego rodzic/opiekun prawny.
7. Skreślenie z listy uczestników Projektu może również nastąpić w przypadku niestosowania się przez Uczestnika do zasad zapewniających prawidłową realizację wsparcia, w których Uczestnik bierze udział lub zaprzestania nauki w szkole objętej wsparciem.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Beneficjenta.
3. W ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego oraz polskiego.
4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz w szkole uczestniczącej w Projekcie oraz na stronie Gminy Baranów w zakładce w zakładce poświęconej projektowi.
5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Wójt Gminy
Andrzej Kolek

1. PROJEKT_Nauka_czyni_mistrza_DEKLARACJA_NAUCZYCIEL.pdf
2. PROJEKT_Nauka_czyni_mistrza_DEKLARACJA_ucznia.pdf
3. PROJEKT_Nauka_czyni_mistrza_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf
4. PROJEKT_Nauka_czyni_mistrza_oswiadczen_ucznia.pdf
5. PROJEKT_Regulamin_rekrutacji.pdf

projekty-unijne

referendum-w-baranowie

Indeks Jakości Powietrza

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Dwużnik
Obszar lotniska
Witam, Według kolejnej z mapek wschodnia granica CPK kończy się na strumyku Pisia Tuczna zaraz za Stanisławowem. Wybudowany dom jest położony od Pisi w linii prostej 300 metrów we wsi Basin. Jak takie grunty będą brane pod uwagę? Jak wyglądają plany infrastruktury drogowo-kolejowej dl...
wtorek, 19, czerwiec 2018
Piłowski
cpk
Panie ministrze czy mozna jakoś pomuc przy realizacji tak wielkich planów dla rozwoju polski
środa, 13, czerwiec 2018
Piłowski
cpk
kiedy zacznie się wstępny wykup bardzo duzo ludzi jest zainteresowanych krzykacze na spotkaniu chcą kupic od rolników ziemie po duzo mniejszych pieniądzach jak by nie było lotniska i zadowoli się kilka osób a nie cały kraj jest w tym interes
środa, 13, czerwiec 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl