Projekty Unii Europejskiej

herb

 • Zarejestruj się

belka-unia-europejska

 

nauka-czyni-mistrza-informacja-o-projekcie

 

Informacja o realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-7342/16 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

„Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów" jest projektem realizowanym przez Gminę Baranów (obszar wiejski) w okresie lipiec 2017 r. – sierpień 2018 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości i unowocześnienie edukacji ogólnej na terenie gminy wiejskiej Baranów w 3 Szkołach Podstawowych: w Golach, w Baranowie i w Kaskach oraz 2 Gimnazjach: w Bożej Woli i w Baranowie do VIII.2018r. poprzez wdrożenie 5 kompleksowych programów edukacyjno-rozwojowych polegających na:

 • podniesieniu co najmniej 2 kompetencji kluczowych i 4 powiązanych z nimi umiejętności/postaw niezbędnych na rynku pracy u co najmniej 115 uczniów ww. placówek poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi;
 • nadaniu/wzmocnieniu kompetencji kadr wszystkich 5 szkół (18 osób) w zakresie metod i stosowania narzędzi wspierających kształtowanie kompetencji kluczowych i atrakcyjność uczniów na rynku pracy;
 • wzmocnieniu potencjału 5 szkół gminy w nauczaniu opartym na metodach eksperymentu i kompetencji kluczowych ICT dzięki objęciu 120 uczniów dodatkowymi zajęciami przyrodniczych przy wykorzystaniu zakupionego do prowadzenia eksperymentów sprzętu w szkołach i utworzenia 1 międzyszkolnej pracowni TIK;
 • wzroście kompetencji zawodowych co najmniej 9 nauczycieli przedmiotów matem –przyrodniczych 5 szkół w zakresie prowadzenia zajęć z eksperymentalnymi i w z zakresie programowania;
 • podniesieniu efektów nauczania i efektów rewalidacyjnych szkół dzięki wsparciu indywidualnym uczniów SPEDU;
 • podniesieniu kwalifikacji kadr przez szkolenia doskonalące z zakresu prowadzenia indywidualizacji i pracy z uczniem wykazującym problemy;
 • doposażenie wszystkich 5 szkół w pomoce/narzędzia do pracy z uczniami SPEDU zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.

Planowane efekty:

 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 5
 • Liczba szkół, w których pracowni e przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 5
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe/postawy po opuszczeniu programu – 115
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje/postawy po opuszczeniu programu – 18
 • Liczba uczniów, którzy nabyli co najmniej dwie kompetencje kluczowe i cztery powiązane z nimi postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy po opuszczeni u programu - 115
 • Liczba uczniów, u których nastąpił wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych lub ICT dzięki nauce opartej na met odzie eksperymentu/programowaniu po opuszczeniu programu – 96
 • Liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, u których nastąpił wzrost efektów nauczania po opuszczeniu programu – 10
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 5
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 20
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 6
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 144
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania co najmniej 2 kompetencji kluczowych oraz 4 powiązanych z nimi postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy w programie – 144
 • Liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych objętych indywidualizacją/zajęciami specjalistycznymi w programie 12
 • Liczba utworzonych pracowni międzyszkolnych TIK udostępnionych pozostałym 4 szkołom podlegającym pod ten sam organ prowadzący w ramach współpracy dotyczącej wykorzystania posiadanych zasobów w zakresie TIK – 1
 • Liczba szkół, których uczniowie i nauczyciele zostali objęci kompleksowym programem wsparcia w ramach 4 typu projektu (Indywidualizacji pracy z uczniem) – 5

Wartość projektu: 497 017 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 472 166 zł.

belka-unia-europejska

projekty-unijne

referendum-w-baranowie

Indeks Jakości Powietrza

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Dwużnik
Obszar lotniska
Witam, Według kolejnej z mapek wschodnia granica CPK kończy się na strumyku Pisia Tuczna zaraz za Stanisławowem. Wybudowany dom jest położony od Pisi w linii prostej 300 metrów we wsi Basin. Jak takie grunty będą brane pod uwagę? Jak wyglądają plany infrastruktury drogowo-kolejowej dl...
wtorek, 19, czerwiec 2018
Piłowski
cpk
Panie ministrze czy mozna jakoś pomuc przy realizacji tak wielkich planów dla rozwoju polski
środa, 13, czerwiec 2018
Piłowski
cpk
kiedy zacznie się wstępny wykup bardzo duzo ludzi jest zainteresowanych krzykacze na spotkaniu chcą kupic od rolników ziemie po duzo mniejszych pieniądzach jak by nie było lotniska i zadowoli się kilka osób a nie cały kraj jest w tym interes
środa, 13, czerwiec 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl