Rok 2014

herb

  • Zarejestruj się

azbestURZĄD GMINY W BARANOWIE INFORMUJE, IŻ OD DNIA 7 maja 2014r. DO DNIA 27 czerwca 2014r. ODBĘDZIE SIĘ NABÓR WNIOSKÓW O ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZALEGAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH.

 

DRUK WNIOSKU, OŚWIADCZENIE I REGULAMIN ODBIORU ODPADÓW DOSTĘPNE SĄ W URZĘDZIE GMINY W BARANOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 87, POK. NR 14, ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.GMINA-BARANOW.PL

W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAŃ MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ Z PANIĄ WIOLETTĄ MECHOCKĄ POD NUMEREM TELEFONU 0 46 858 13 61.
Wójt Gminy Baranów
mgr inż. Andrzej Kolek

 

 

 

 


Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/210/2014
Rady Gminy Baranów
z dnia 30 kwietnia 2014r.

REGULAMIN
ODBIORU OD OSÓB FIZYCZNYCH ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST,
ZALEGAJĄCYCH NA POSESJACH, POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW M MIESZKALNYCH I
GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY BARANÓW NA ROK 2014.
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady odbioru od osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami, wyrobów zawierających azbest zalegający na nieruchomościach.
§2

1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o odbiór wyrobów azbestowych zalegających na terenie nieruchomości określonych w §1 jest przedłożenie w Urzędzie Gminy w Baranowie stosownego wniosku (załącznik nr 1 do regulaminu).
2. Każdy wniosek powinien zawierać informację o ilości zalegającego azbestu (w m² ,numer ewidencyjny działki na której azbest się znajduje oraz dokładny adres nieruchomości.
3. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność danej nieruchomości.
4. Razem z wnioskiem należy złożyć stosowne oświadczenie (załącznik nr 2 do regulaminu).
5. Gmina pokryje koszt odbioru i utylizacji 75% ilości azbestu zadeklarowanego we wniosku.
6. Ilość wyrobów azbestowych, zalegających na posesji, zadeklarowanych we wniosku, nie może przekraczać 300m².
7. O pomoc w zakresie odbioru wyrobów azbestowych zalegających na nieruchomości, wnioskodawca może ubiegać się tylko jeden raz w bieżącym roku.
8. O pomoc w zakresie odbioru wyrobów azbestowych nie mogą się ubiegać wnioskodawcy posiadający zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

§3

1. Wnioski będą przyjmowane wg daty wpływu, od momentu ogłoszenia naboru wniosków do wyczerpania środków finansowych zapewnionych w budżecie gminy na 2014 rok.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków następuje w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

§4

Regulamin podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty:
1. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie,
2. na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw,
3. na stronie internetowej Gminy, BIP – ie.

Regulamin, wniosek i oświadczenie do pobrania w postaci pliku PDF

geoportal-sdi-baranow.png

 

szkoly-i-przedszkole

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

partnerskie-gminy-baranow

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl