Ustawa antysmogowa
  • Zarejestruj się

Uchwała nr 162/17
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.1)) oraz art. 96 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089,
1529 i 1566) – uchwala się, co następuje:
§ 1.

1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko wprowadza się, w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego, ograniczenia i zakazy obejmujące cały rok kalendarzowy określone niniejszą uchwałą.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o rozpoczęciu eksploatacji instalacji, należy przez to rozumieć pierwsze uruchomienie instalacji w miejscu obecnego użytkowania.

§ 2.

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich
eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt
3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2017 r. poz. 220, 791,
1089, 1387 i 1566), w szczególności piece, kominki i kotły, w tym kotły wchodzące w skład
zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury i urządzenia słoneczne, jeżeli:
1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania, lub
2) dostarczają ciepło do systemu ogrzewania wody użytkowej, lub
3) wydzielają ciepło poprzez:
a) bezpośrednie przenoszenie ciepła, lub
b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy,
lub
c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego
powietrza.

§ 3.
Podmiotami, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy są podmioty eksploatujące
instalacje, o których mowa w § 2.
§ 4.
Zakazuje się stosowania w instalacjach, o których mowa w § 2, następujących paliw:
1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem;
2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
4) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
§ 5.
W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, dopuszcza się wyłącznie
eksploatację instalacji zapewniających minimalne poziomy sezonowej efektywności
energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń
określonych w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE (Dz. U. UE L 193 z 21.7.2015, str. 100, z późn. zm.2)) w odniesieniu
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
§ 6.
W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 3, dopuszcza się wyłącznie eksploatację
instalacji, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy
emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w pkt 1 i 2
załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. UE
L 193 z 21.7.2015, str. 1, z późn. zm.3)) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu
dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
§ 7.
Podmiot eksploatujący instalację jest zobowiązany do wykazania spełniania wymagań
określonych w niniejszej uchwale poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających
spełnienie tych wymagań, w szczególności:
1) dokumentacji technicznej urządzenia, lub
2) instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w pkt 2 lit. a) załącznika II do
rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz w pkt 3 lit. a) załącznika II do
rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 9.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z następującymi wyjątkami:
1) § 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.;
2) wymagania określone w § 5, dla instalacji, których eksploatacja rozpocznie się przed
dniem wejścia w życie uchwały, będą obowiązywać:
a) od dnia 1 stycznia 2023 r. – w przypadku instalacji niespełniających wymagań
w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4
lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
b) od dnia 1 stycznia 2028 r. – w przypadku instalacji spełniających wymagania
w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3
lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012;

3) wymagania określone w § 6, dla instalacji, których eksploatacja rozpocznie się przed
dniem wejścia w życie uchwały, będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r.,
z wyjątkiem instalacji, które zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające
redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a) załącznika II do
rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na
paliwo stałe.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Ludwik Rakowski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, 935, 1475 i 1566.
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE. L 346 z 20.12.2016, str. 51.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE. L 346 z 20.12.2016, str. 51.

 

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria