Ustawa antysmogowa
  • Zarejestruj się

Uchwała nr 162/17
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.1)) oraz art. 96 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089,
1529 i 1566) – uchwala się, co następuje:
§ 1.

1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko wprowadza się, w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego, ograniczenia i zakazy obejmujące cały rok kalendarzowy określone niniejszą uchwałą.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o rozpoczęciu eksploatacji instalacji, należy przez to rozumieć pierwsze uruchomienie instalacji w miejscu obecnego użytkowania.

§ 2.

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich
eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt
3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2017 r. poz. 220, 791,
1089, 1387 i 1566), w szczególności piece, kominki i kotły, w tym kotły wchodzące w skład
zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury i urządzenia słoneczne, jeżeli:
1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania, lub
2) dostarczają ciepło do systemu ogrzewania wody użytkowej, lub
3) wydzielają ciepło poprzez:
a) bezpośrednie przenoszenie ciepła, lub
b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy,
lub
c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego
powietrza.

§ 3.
Podmiotami, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy są podmioty eksploatujące
instalacje, o których mowa w § 2.
§ 4.
Zakazuje się stosowania w instalacjach, o których mowa w § 2, następujących paliw:
1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem;
2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
4) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
§ 5.
W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, dopuszcza się wyłącznie
eksploatację instalacji zapewniających minimalne poziomy sezonowej efektywności
energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń
określonych w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE (Dz. U. UE L 193 z 21.7.2015, str. 100, z późn. zm.2)) w odniesieniu
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
§ 6.
W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 3, dopuszcza się wyłącznie eksploatację
instalacji, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy
emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w pkt 1 i 2
załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. UE
L 193 z 21.7.2015, str. 1, z późn. zm.3)) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu
dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
§ 7.
Podmiot eksploatujący instalację jest zobowiązany do wykazania spełniania wymagań
określonych w niniejszej uchwale poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających
spełnienie tych wymagań, w szczególności:
1) dokumentacji technicznej urządzenia, lub
2) instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w pkt 2 lit. a) załącznika II do
rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz w pkt 3 lit. a) załącznika II do
rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 9.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z następującymi wyjątkami:
1) § 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.;
2) wymagania określone w § 5, dla instalacji, których eksploatacja rozpocznie się przed
dniem wejścia w życie uchwały, będą obowiązywać:
a) od dnia 1 stycznia 2023 r. – w przypadku instalacji niespełniających wymagań
w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4
lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
b) od dnia 1 stycznia 2028 r. – w przypadku instalacji spełniających wymagania
w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3
lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012;

3) wymagania określone w § 6, dla instalacji, których eksploatacja rozpocznie się przed
dniem wejścia w życie uchwały, będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r.,
z wyjątkiem instalacji, które zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające
redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a) załącznika II do
rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na
paliwo stałe.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Ludwik Rakowski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, 935, 1475 i 1566.
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE. L 346 z 20.12.2016, str. 51.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE. L 346 z 20.12.2016, str. 51.

 

projekty-unijne

referendum-w-baranowie

Indeks Jakości Powietrza

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Dwużnik
Obszar lotniska
Witam, Według kolejnej z mapek wschodnia granica CPK kończy się na strumyku Pisia Tuczna zaraz za Stanisławowem. Wybudowany dom jest położony od Pisi w linii prostej 300 metrów we wsi Basin. Jak takie grunty będą brane pod uwagę? Jak wyglądają plany infrastruktury drogowo-kolejowej dl...
wtorek, 19, czerwiec 2018
Piłowski
cpk
Panie ministrze czy mozna jakoś pomuc przy realizacji tak wielkich planów dla rozwoju polski
środa, 13, czerwiec 2018
Piłowski
cpk
kiedy zacznie się wstępny wykup bardzo duzo ludzi jest zainteresowanych krzykacze na spotkaniu chcą kupic od rolników ziemie po duzo mniejszych pieniądzach jak by nie było lotniska i zadowoli się kilka osób a nie cały kraj jest w tym interes
środa, 13, czerwiec 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl