Regulamin organizacyjny

herb

  • Zarejestruj się

Zarządzenie Nr 21/2007
Wójta Gminy Baranów z dnia 21 maja 2007r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baranów

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Baranowie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Baranów Nr 1/2006 z dnia 4 stycznia 2006r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baranów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007r.

Wójt Gminy Baranów
mgr inż. Andrzej Kolek


 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2007
Wójta Gminy Baranów
z dnia 21 maja 2007r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Baranów, a w szczególności strukturę, zakresy działania i tryb pracy komórek organizacyjnych, zasady podpisywania pism i dokumentów, tryb przyjmowania, ewidencjonowania oraz załatwiania skarg i wniosków, zasady postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych, zasady współpracy pracowników Urzędu z Radą i Komisjami oraz sposób wykonywania kontroli.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o:
1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Baranów,
2. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Baranów,
3. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Baranów,
4. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Baranów,
5. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Baranów,
6. Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Rady Gminy Baranów,
7. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Baranów,
8. Zastępcy Wójta - należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Baranów,
9. Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Baranów,
10. Referacie - należy przez to rozumieć referat Urzędu Gminy Baranów,
11. Kierowniku - należy przez to rozumieć kierownika referatu Urzędu Gminy Baranów.

Rozdział II
Urząd i jego podstawowe zadania

§ 3

1. Urząd stanowi organizacyjnie i funkcjonalnie powiązany zespół kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy i komórek organizacyjnych, tworzących aparat pomocniczy Wójta, powołany do realizacji zadań:
a) własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym,
b) zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw,
c) przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej,
d) określonych w odrębnych przepisach.
2. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji, a w szczególności:
a) przygotowywania projektów uchwał i innych aktów normatywnych, a także sprawozdań, analiz i materiałów na sesje Rady i posiedzenia jej Komisji oraz dla potrzeb Wójta,
b) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady oraz innych obowiązków i uprawnień określonych w przepisach prawa, w tym uchwalenia i wykonania budżetu Gminy,
c) zapewnienie warunków organizacyjnych dla odbywania sesji Rady i posiedzeń Komisji,
d) zapewnienie możliwości przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków mieszkańców,
e) realizacja zadań z zakresu obronności kraju oraz obrony cywilnej na terenie Gminy, należących do kompetencji Wójta,
f) realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej,
g) przygotowywania materiałów niezbędnych do wydawania decyzji, postanowień administracyjnych i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
h) wykonywania prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
- przyjmowania, rozdziału, przekazywania i wysyłania korespondencji,
- prowadzenia wewnętrznego obiegu akt,
- przechowywania akt,
- przekazywania akt do archiwów,
i) realizacja obowiązków i uprawnień przysługujących Urzędowi jako pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
j) prowadzenia zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu.
3. Zadania określone w ust. 1 realizują również gminne jednostki organizacyjne.

Rozdział III
Organizacja Urzędu

§ 4

1. W skład Urzędu wchodzi kierownictwo Urzędu oraz jego komórki.
2. Do kierownictwa Urzędu zalicza się:
a) Wójt – symbol komórki W,
b) Zastępca Wójta – symbol komórki ZW,
c) Skarbnik – symbole komórki F i PO,
3. W Urzędzie tworzy się następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy:
a) Referat Finansowo-Księgowy (symbole komórki F i PO), z następującymi stanowiskami pracy:
- Skarbnik gminy – kierownik referatu
- stanowisko ds. Księgowości Budżetowej i Płac,
- stanowisko ds. Wymiaru Podatków i Opłat,
- stanowisko ds. Obsługi Kasowej,
- stanowisko ds. Poboru i Księgowania Podatku i Opłat ,
b) Referat ds. Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (symbole komórki USC i ELDO):
- kierownik USC,
c) stanowisko Radcy Prawnego (symbol komórki RP),
d) stanowisko ds. Obsługi Biura Rady (symbol komórki OBR),
e) stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych (symbol komórki ORG),
f) stanowisko ds. Inwestycyjno-Urbanistycznych (symbol komórki IU),
g) stanowisko ds. Zamówień Publicznych (symbol komórki ZP),
h) stanowisko ds. Utrzymywania Dróg (symbol komórki UD),
i) stanowisko ds. Ochrony Środowiska (symbol komórki OŚ),
j) stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich (symbol komórki FE),
k) stanowisko ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami (symbol komórki GGG),
l) stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej (symbol komórki GKL),
ł) stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej (symbol komórki EDG),
m) stanowisko ds. Rolnictwa (symbol komórki R),
n) stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji (symbol komórki PRO),
o) stanowisko ds. Kultury i Sportu (symbol komórki KS),
p) stanowisko ds. Oświaty (symbol komórki OŚW),
q) stanowisko ds. Ochrony Pożarowej (symbol komórki OP),
r) stanowisko ds. Wojskowych i Obrony Cywilnej (symbol komórki WOC),
s) stanowisko ds. Informacji Niejawnych (symbol komórki IN) i Ochrony Danych Osobowych (symbol komórki ODO),
t) stanowisko Obsługi Informatycznej (symbol komórki INF),
u) stanowisko Pracownika Gospodarczego (symbol komórki PG),
v) stanowisko Konserwatora SUW (symbol komórki SUW),
w) stanowisko ds. Opiekuna Dowożenia Dzieci do Szkół (symbol komórki ODD),
z) stanowisko Kierowcy Autobusu Szkolnego ŻACZEK (symbol komórki KER),

Rozdział IV
Zakresy działania i kompetencje kierownictwa oraz poszczególnych stanowisk pracy

§ 5

Do zakresu działań i kompetencji Wójta Gminy Baranów należy:
- kierowanie Urzędem oraz bieżącymi sprawami Gminy,
- reprezentowanie Gminy na zewnątrz w zakresie spraw określonych w pkt 1,
- składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
- wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
- wydawanie aktów normatywnych, a także zarządzeń regulujących pracę Urzędu,
- informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz     wykorzystywaniu środków budżetowych,
- przygotowywanie projektu budżetu i propozycji jego zmian oraz wykonywanie budżetu,
- ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
- przedkładanie regionalnej izbie obrachunkowej projektu budżetu, uchwał budżetowych, uchwał w sprawie absolutorium oraz innych uchwał Rady i zarządzeń Wójta objętych nadzorem izby,
- przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Gminy, podlegających jego nadzorowi,
- sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków w zakresie rachunkowości,
- udzielanie pracownikom Urzędu upoważnień do wydawania decyzji, o których mowa w pkt 4,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
- opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, a także zarządzenie ewakuacji z terenów bezpośrednio zagrożonych,
- nadzór nad ochroną danych osobowych i informacji niejawnych,
- zapewnienie dostępu do informacji publicznej,
- składanie Radzie bieżących sprawozdań z realizacji uchwał Rady oraz ze swojej pracy,
- prawowanie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
- kierowanie wykonywaniem zadań obronnych i zadań wynikających z funkcji szefa Obrony Cywilnej Gminy,
- ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu Gminy.

§ 6

Do zakresu działań i kompetencji Zastępcy Wójta Gminy należy:
- zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności,
- opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
- opracowywanie projektów zmian w Strukturze Organizacyjnej Urzędu,
- opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy,
- nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
- przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
- koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami i spisami, w tym pełnienie funkcji Urzędnika Wyborczego,
- organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
- przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
- czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Urzędzie,
- organizowanie i przeprowadzanie okresowych ocen pracy urzędników,
- wykonywanie wspólnie z innymi osobami wchodzącymi w skład kierownictwa Urzędu funkcji kontroli wewnętrznej,
- zapewnienie wdrażania nowych metod i technik pracy,
- nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
- dbania o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
- prowadzenie nadzoru nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej,
- nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków,
- nadzór nad inwentaryzacją wyposażenia Urzędu,
- nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Gminy,
- wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy.

§ 7

Do zakresu działań i kompetencji Skarbnika Gminy należy:
- prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej gminy oraz sprawowanie finansowej kontroli wewnętrznej Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
- opracowywanie projektów budżetu gminy oraz uchwał i zarządzeń budżetowych,
- wstępnej kontroli legalności, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonania budżetu,
- nadzór nad prawidłową realizacją budżetu gminy,
- opracowanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analizowania,
- opracowywanie prognoz finansowych i okresowych informacji o realizacji budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
- określenie zasad wykonywania przez gminne jednostki organizacyjne zadań dotyczących gospodarki finansowej,
- żądanie przedkładania informacji i dokumentów związanych z działalnością finansową od poszczególnych komórek Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz ich kontrola,
- współpraca Z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami w sprawach finansowych gminy,
- prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującym przepisami, a w szczególności:
a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad gospodarki finansowej,
b) kontrola prawidłowości umów zawieranych przez gminę pod względem finansowym,
c) przestrzeganie zasad rozliczeń i ochrony wartości pieniężnych,
d) składanie bądź odmowa składania kontrasygnaty przy czynnościach prawnych gminy powodujących powstanie zobowiązań finansowych,
- określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez komórki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej,
- opracowywanie instrukcji związanych z pracą podległego referatu,
- dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych dotyczących budżetu gminy i Urzędu Gminy oraz zatwierdzenie dokumentów księgowych do wypłaty po uprzednim sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym, a także potwierdzeniu odbioru prac, usług, materiałów i przedmiotów nietrwałych w użytkowanie,
- kontrola wykorzystania dotacji z budżetu gminy,
- kierowanie Referatem Finansowo-Księgowym,
- wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy.

§ 8

Do podstawowych obowiązków pracowników zajmujących stanowiska kierownicze należy przede wszystkim:
- prawidłowe organizowanie pracy podległych pracowników oraz zapewnienie terminowej realizacji powierzonych zadań,
- nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników ,
- dokonywanie oceny pracy pracowników oraz występowanie z wnioskami osobowymi w ich sprawach,
- wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia Wójta.

§ 9

Do wspólnych zadań referatów oraz samodzielnych stanowisk należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:
- prowadzenie postępowań administracyjnych, także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- udzielanie pomocy Radzie Gminy i jej komisjom w realizacji ich zadań,
- współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy przy opracowaniu założeń do budżetu gminy,
- przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
- przechowywanie akt oraz przekazywanie ich we właściwym czasie do archiwum zakładowego,
- stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
- usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
- zgłaszanie komórce zajmującej się ochroną danych osobowych informacji dotyczących konieczności zgłoszenia zbioru takich danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta w sprawach należących do właściwości rzeczowej danej komórki.

§ 10

Szczegółowe zakresy zadań określają imienne zakresy czynności dla pracowników wchodzących w skład referatów, jak i samodzielnych stanowisk pracy.

§ 11

Prowadzenie spraw z zakresu administracji publicznej może być powierzone organom jednostek organizacyjnych gminy mocą uchwały rady gminy.

Rozdział V
Zasady podpisywania pism i dokumentów

§ 12

Wójt uprawniony jest do podpisywania dokumentów, pism, decyzji i postanowień:
- w sprawach należących do jego kompetencji,
- kierowanych do:
a) osób zajmujących naczelne stanowiska państwowe określone w odrębnych przepisach,
b) organów nadzoru nad działalnością gmin,
c) organów powołanych do ścigania przestępstw,
d) organów jednostek samorządu terytorialnego,
e) zawierających odpowiedzi na wystąpienia organów kontrolnych.

§ 13

Zastępca Wójta podpisuje pisma, o których mowa w § 12 podczas nieobecności Wójta.

§ 14

Skarbnik oraz Kierownik USC podpisują pisma, do których podpisywania władni są z mocy prawa wyłącznie oni.

§ 15

Zastępca Wójta, Skarbnik oraz inni pracownicy Urzędu podpisują pisma i dokumenty w zakresie udzielonych im przez Wójta upoważnień.

§ 16

Pracownicy przygotowujący projekty pism, o których mowa w § 12 zobowiązani są do ich parafowania swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

Rozdział VI
Tryb przyjmowania, ewidencjonowania oraz załatwiania skarg i wniosków

§ 17

1. Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.
2. Zastępca Wójta w sprawach skarg na pracowników i w sprawach wniosków przyjmuje mieszkańców w godzinach pracy Urzędu.

§ 18

1. Pracownik obsługujący interesantów w ramach składnych skarg i wniosków /odwołań/ prowadzi rejestr, który winien zawierać:
- datę przyjęcia,
- imię, nazwisko i adres skarżącego (wnioskodawcy),
- zwięzłe, lecz wyczerpujące określone sprawy,
- imię i nazwisko osoby przyjmującej skargę,
- uwagi.
2. W razie konieczności z przyjęcia skargi lub wniosku sporządza się protokół przyjęcia.
3. Wszystkie skargi i wnioski po zarejestrowaniu w rejestrze przez osobę przyjmującą podlegają ewidencji prowadzonej przez stanowisko pracy ds. Organizacyjno-Kadrowych.
4. Skargi dotyczące działalności Zastępcy Wójta, Skarbnika i Kierownika USC oraz Kierowników jednostek organizacyjnych rozpatrywane są przez Wójta.
5. Skargi dotyczące działalności Wójta winny być skierowane do Rady.

§ 19

Pracownik ds. Organizacyjno-Kadrowych odpowiedzialny jest za:
- właściwe prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,
- terminowe załatwienie skarg i wniosków.

§ 20

Odpowiedź na skargę lub wniosek winien zawierać wyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy, ustosunkować się do wszystkich zarzutów podniesionych w skardze lub zawartych we wniosku oraz jednoznaczną informację o podjętych rozstrzygnięciach.

§ 21

Ustawowy termin załatwiania skarg i wniosków biegnie od daty przyjęcia ich do protokółu lub od daty wpływu do Urzędu.

§ 22

Kierowane do Wójta lub Urzędu listy nie zawierające znamion skarg i wniosków określonych przepisami KPA przekazywane są do załatwienia właściwym stanowiskom pracy lub kierownikom jednostek organizacyjnych.

Rozdział VII
Zasady postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych

§ 23

Aktami prawnymi w rozumieniu niniejszego rozdziału są:
- uchwały Rady Gminy,
- zarządzenia Wójta.

§ 24

1. Projekty uchwał Rady i Zarządzeń Wójta przygotowują poszczególni pracownicy Urzędu, każdy w zakresie swej właściwości rzeczowej.
2. Jeżeli projekt aktu prawnego dotyczy kilku stanowisk, opracowuje go zespół powołany przez Wójta w skład, którego wchodzą pracownicy odpowiednich stanowisk.
3. Układ projektu aktu prawnego powinien być przejrzysty, zgodny z zasadami technik prawodawczych, a redakcja przepisu zwięzła, bez wieloznacznych określeń i odpowiadająca zasadom poprawności języka polskiego.
4. Wszystkie projekty uchwał przygotowane na sesję Rady pracownicy przedkładają na stanowisko ds. obsługi biura Rady w takim terminie, by dokumenty te mogły być ocenione i zaakceptowane przez Wójta.
5. Wymaganą ilość egzemplarzy projektów uchwał i innych materiałów kierowanych pod obrady Rady określa Wójt.

§ 25

1. Projekty uchwał Rady wymagają uzasadnienia.
2. Uzasadnienie projektu podpisuje Wójt, Zastępca Wójta lub Skarbnik.

§ 26

1. Projekt każdego aktu prawnego musi być zaopiniowany pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego.
2. Zaopiniowanie projektu aktu prawnego przez radcę ma postać pisemną. W opinii radca prawny powinien napisać, czy akceptuje przedstawioną mu wersję aktu prawnego, czy też należy wprowadzić wskazane przez niego poprawki.
3. Zaakceptowany przez radcę prawnego projekt uchwały i zarządzenia, może zostać skierowany do komórki ds. Obsługi Biura Rady.
4. Zaopiniowane projekty aktów prawnych i materiałów sesyjnych kierowane są pod obrady Rady w terminie 7 dni przez dniem obrad.
5. Stanowisko ds. Obsługi Biura Rady Gminy może przekazać pod obrady Komisji Rady wyłącznie zaakceptowany przez radcę prawnego projekt uchwały.

§ 27

Oryginały podpisywanych aktów prawnych Rady i Wójta przechowuje i rejestruje, archiwizuje pracownik ds. Obsługi Biura Rady.

Rozdział VIII
Zasady współpracy pracowników Urzędu z Radą i Komisjami

§ 28

Zastępca Wójta i Skarbnik zobowiązani są do uczestnictwa w sesjach Rady.

§ 29

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych udziela się w formie pisemnej w terminie dwutygodniowym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wyczerpującej odpowiedzi udzielono radnemu na sesji rady.

§ 30

1. Osoby wymienione w § 28 zobowiązane są do uczestnictwa w posiedzeniach Komisji, w przypadku otrzymania zaproszenia.
2. Wójt Gminy uczestniczy w posiedzeniach Komisji.

§ 31

Stanowisko pracy ds. Obsługi Rady Gminy i jej organów organizuje kontakty oraz obieg dokumentów i informacji między Radą a Urzędem.

Rozdział IX
System kontroli

§ 32

System kontroli Urzędu zapewnia:
- uzyskiwanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji,
- zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności poszczególnych stanowisk pracy i Urzędu.
- ustalenie kierunków prawidłowego działania oraz wykazywanie sposobów i środków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości.

§ 33

1. System kontroli obejmuje kontrole zewnętrzne i wewnętrzne.
2. Kontrola zewnętrzna jest wykonywana wobec jednostek organizacyjnych gminy Baranów. Wójt Gminy organizuje i koordynuje funkcjonowanie kontroli zewnętrznej.
3. Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w postaci:
a) kontroli wstępnej, która ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom i obejmuje w szczególności badanie projektów umów, porozumień oraz innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,
b) kontroli bieżącej, polegającej na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania w celu sprawdzenia, czy przebiegają one prawidłowo; bada się również rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i innymi zdarzeniami,
c) kontroli następnej, obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

§ 34

Do przeprowadzenia kontroli uprawnieni są:
- Wójt, Zastępca Wójta w sprawach funkcjonowania Urzędu,
- Skarbnik w sprawach wykonywania budżetu i planu finansowego, a także badania stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych,
- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

§ 35

Kontrole należy przeprowadzać zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Wójta. W razie potrzeby mogą być przeprowadzone kontrole doraźne.

§ 36

Pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy zobowiązani są do samokontroli, która polega na bieżącym kontrolowaniu prawidłowości wykonywania własnej pracy, z uwzględnieniem postanowień zawartych w regulaminie oraz obowiązków wynikających z posiadanego zakresu czynności.

§ 37

1. Kontrolę doraźną zarządza Wójt.
2. W zarządzeniu o przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 1 należy określić przedmiot, miejsce i termin kontroli oraz osoby zobowiązane do jej przeprowadzenia.

§ 38

1. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący, przeprowadzający kontrolę wewnętrzną, zapoznaje kontrolowanego z treścią zarządzenia, o którym mowa w § 36 ust. 2 oraz dokonuje adnotacji w ewidencji kontroli.
2. Jeśli kontrolujący przeprowadza kontrolę ujętą w planie kontroli, informuje kontrolowanego przed rozpoczęciem czynności kontrolnych o przedmiocie kontroli oraz dokonuje adnotacji w ewidencji, o której mowa w ust. 1.

§ 39

Kontrola wewnętrzna podlega na sprawdzeniu prawidłowości stosowania przepisów prawa materialnego oraz przepisów regulujących postępowanie administracyjne, wskazówkach w tym zakresie, a w szczególności na sprawdzeniu:
- prawidłowego załatwienia spraw i obsługi obywateli,
- terminowości załatwiana spraw,
- prawidłowości obiegu akt i dokumentów,
- prawidłowości prowadzenia spisów i rejestrów spraw,
- prawidłowości pobierania opłaty skarbowej,
- przestrzegania zasad zachowania i dyscypliny pracy,
- przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
- prawidłowego stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.

§ 40

W razie przeprowadzenia kontroli zewnętrznej o przedmiocie, terminie i miejscu kontroli, kontrolujący powiadamia kontrolowanego okazując mu imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i swój dowód osobisty oraz dokonuje adnotacji w ewidencji kontroli prowadzonej przez tę jednostkę.

§ 41

Kontrolujący dokonuje ustaleń na podstawie dowodów, do których zalicza się w szczególności: dokumenty i dowody rzeczowe, dane ewidencji i sprawozdawczości, oględziny, zeznania świadków, opinie biegłych, szkice, zdjęcia, jak również pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

§ 42

1. Ustalenia kontroli kontrolujący spisuje w protokole.
2. Z treścią protokołu kontrolujący winien zapoznać kontrolowanego oraz poinformować go o prawie zgłoszenia zastrzeżeń, co do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem kontroli.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2 kontrolujący jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu z kontroli. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.
4. Protokół podpisują kontrolujący i kontrolowany. Jeśli kontrolowany odmawia podpisania protokołu, kontrolujący winien uzyskać od niego pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. Protokół z kontroli podpisuje w takim razie tylko kontrolujący, czyniąc w treści protokołu wzmiankę o odmowie podpisania protokołu oraz załączając złożone przez kontrolowanego pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.
5. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden kontrolujący obowiązany jest doręczyć kontrolowanemu.

§ 43

1. O wynikach kontroli, a zwłaszcza o stwierdzonych w jej toku nieprawidłowościach, kontrolujący zawiadamia niezwłocznie zarządzającego kontrolę.
2. Na podstawie wyników kontroli zarządzający kontrolę kieruje do kontrolowanego i do osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad kontrolowanym, zalecenia pokontrolne oraz wyznacza termin na ich realizację.
3. Kontrolowany zobowiązany jest poinformować pisemnie zarządzającego kontrolę o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 44

1. Pracownicy urzędu przyjmują interesantów w godzinach pracy urzędu:
- poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 8.00 do godz. 16.00
- środa od godz. 8.00 do godz. 17.00
- piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00
2. Pracownicy urzędu są zobowiązani szanować czas interesanta, sprawnie organizować ich przyjęcie, udzielać pełnych informacji przy załatwianiu sprawy, załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach szczególnych określić termin załatwienia.

§ 45

1. Kierownicy referatów odpowiedzialni są przed wójtem gminy za zgodne z prawem funkcjonowaniem referatu, pełnią nadzór nad wypełnianiem obowiązków pracowniczych przez podległych pracowników.
2. Pracownicy samodzielnych stanowisk pracy są odpowiedzialni przed wójtem gminy za zgodne z prawem wykonywanie zadań określonych zakresem czynności.

§ 46

Przy zmianach pracowników w urzędzie, zakresu czynności i w jednostkach organizacyjnych gminy obowiązuje protokolarne przekazywanie spraw i dokumentów.

§ 47

Wnioskowanie o zmianę lub uzupełnienie regulaminu następuje na wniosek Wójta.

§ 48

Przed przystąpieniem do pracy nowo przyjętego pracownika Zastępca Wójta zapoznaje go z treścią Regulaminu.

§ 49

Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 50

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

Wójt Gminy Baranów
mgr inż. Andrzej Kolek

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria