Nowe zasady gospodarowania odpadami

herb

  • Zarejestruj się

kontenerKażdy z nas wytwarza odpady.

„Produkcję” śmieci rozpoczynamy już z chwilą w której pojawiamy się na świecie. Słoiki i opakowania po niemowlęcych odżywkach, zużyte pieluchy jednorazowe to tylko tak zwane - miłe złego początki. Potem jest już tylko gorzej.

Ponieważ w kwestii produkcji odpadów komunalnych i śmieci nikt z nas nie jest „bez grzechu” musimy wspólnie dążyć zarówno do ograniczenia ich wytwarzania jak i do racjonalnego gospodarowania tymi odpadami, których powstania nie udało się uniknąć.

W styczniu 2012 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która zmieniła znany Państwu dotąd system gospodarowania odpadami. Także w naszej gminie trwają prace nad wdrożeniem zapisów nowej ustawy. Przypomnę że dotychczasowy system oparty był na umowach zawieranych indywidualnie przez mieszkańców z firmami wywozowymi zajmującymi się odbiorem i utylizacją odpadów.

Do chwili obecnej istniała całkowita dowolność w zakresie zawierania umów na odbiór odpadów pomiędzy mieszkańcami, a firmami wywozowymi. Na mocy nowej ustawy gmina staje się właścicielem odpadów komunalnych powstających na jej terenie i na gminie spoczywa obowiązek zorganizowania sprawnego systemu gospodarki odpadami dla swoich mieszkańców.

Uchwała Rady Gminy Baranów dotycząca przyjęcia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na obszarze Gminy Baranów, zostanie opublikowana w najbliższym wydaniu Informatora Gminnego.

Wprowadzone zmiany mają również zwiększyć ilości odzyskiwanych surowców wtórnych, ograniczyć składowanie odpadów na wysypiskach oraz zmniejszyć zjawisko pozbywania się odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany, np. przez podrzucanie ich do lasu, czy palenie nimi w piecach.

Wójt Gminy Baranów
Andrzej Kolek

 

NOWE ZADANIA GMINY,
NOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Od 1 stycznia 2012 w Gminie Baranów - tak jak w pozostałych gminach w Polsce – zmienia się sposób gospodarowania odpadami komunalnymi. Podstawowa różnica w stosunku do przepisów obowiązujących do tej pory polega na tym - że jak już wspomnieliśmy - w nowym systemie gmina niejako z urzędu staje się właścicielem odpadów komunalnych powstających na jej terenie.Do obowiązków gminy należeć będzie między innymi prowadzenie rzetelnej sprawozdawczości, wyłonienie w drodze przetargu przedsiębiorstwa odbierającego odpady oraz dokonywanie rozliczeń finansowych za ich odbiór. Mieszkańcy wpłacać będą do kasy Urzędu Gminy w Baranowie kwartalną opłatę za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Baranów opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych ustalona została w wysokości:

11,00zł - za 1 mieszkańca miesięcznie - w przypadku prowadzenia segregowanej zbiórki odpadów

20,00zł - za 1 mieszkańca miesięcznie - w przypadku braku segregacji

Ilość pojemników przypadająca na nieruchomość będzie dobrana w zależności od liczby osób ją zamieszkujących, natomiast nie będzie żadnych ograniczeń dotyczących ilości worków na poszczególne frakcje odpadów segregowanych.

 

UWAGA !!!
W rozumieniu ustawy mieszkańcem jest każda osoba (nie ma znaczenia jej wiek - dziecko, osoba dorosła) fizycznie zamieszkująca daną nieruchomość bez względu na to, czy jest pod tym adresem zameldowana czy też nie.

 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Baranów otrzymają deklaracje w których:

- określą ilość osób zamieszkujących nieruchomość

- wybiorą sposób gromadzenia odpadów (mieszany lub selektywny)

- samodzielnie wyliczą miesięczną i kwartalną kwotę opłaty.

Wypełnione deklaracje trzeba będzie dostarczyć do Urzędu Gminy w Baranowie najpóźniej do dnia 31.03.2013 roku.

Druki deklaracji dostępne będą również w Urzędzie Gminy w Baranowie, w Gminnych Punktach Informacji, a także w postaci plików pdf – na stornie WWW Urzędu Gminy w Baranowie (http:/www.gmina-baranow.pl).

Należy pamiętać że każdorazowa zmiana ilości osób zamieszkujących na terenie nieruchomości powoduje automatycznie konieczność dokonania aktualizacji poprzednio złożonej deklaracji. Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baranów właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Baranów zobowiązani będą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe (kwartalnie) w następujących terminach:

za I kwartał – do 31 stycznia danego roku;

za II kwartał – do 30 kwietnia danego roku;

za III kwartał – do 31 lipca danego roku;

za IV kwartał – do 31 października danego roku.

W roku 2013 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie dotyczyła wyłącznie III i IV kwartału. Pierwszą wpłatę należy będzie uiścić w terminie do 31 lipca 2013r.

Mieszkańcy otrzymają decyzje ustalającą wysokość opłaty na cały rok.

Nie uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonych terminach, spowoduje wszczęcie z urzędu postępowania egzekucyjnego, ponieważ opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów jest obowiązkowa.

Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje prowadzenie segregowanej zbiórki odpadów, a w trakcie przeprowadzanych okresowo wyrywkowych kontroli ujawniony zostanie fakt braku segregacji, Wójt Gminy Baranów automatycznie wyda decyzję o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na wyższą. Uprawnienie do monitorowania zgodności złożonej deklaracji w zakresie segregowania odpadów ze stanem faktycznym posiadać będą również pracownicy firmy odbierającej odpady.

Segregacja odpadów będzie polegała na wyselekcjonowaniu poszczególnych frakcji: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metalu, odpadów zielonych ulegających biodegradacji.

 


ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI GMINY MAJA OBOWIĄZEK DOPROWADZIĆ DO ZMNIEJSZENIA ILOŚCI SKŁADOWANYCH ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI.
Zmniejszenie ilości składowanych śmieci

Zaplanowane poziomy stopniowego zmniejszania ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji

 


KAŻDA GMINA MUSI TAKŻE STOPNIOWO ZWIĘKSZAĆ ILOŚCI ODZYSKIWANYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH ORAZ ODPADÓW BUDOWLANYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE.

Zwiększenie ilości odzyskiwanych surowców


Jeśli obowiązkowe zmiany nie zostaną wprowadzone lub założone poziomy odzysku i ograniczenia składowania odpadów nie zostaną osiągnięte, na gminę mogą zostać nałożone kary administracyjne (w tym także finansowe).
W efekcie my wszyscy, z naszych własnych podatków, będziemy musieli kary te sfinansować.

 

NOWA USTAWA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

• Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami w gminach?

Wprowadzane zmiany mają na celu objęcie systemem zbierania odpadów wszystkich mieszkańców gminy. Nowy system ma również doprowadzić do ograniczenia składowania odpadów na wysypiskach, zmniejszyć zjawisko pozbywania się odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany (np. przez podrzucanie ich do lasu, czy palenie nimi w piecach oraz zwiększyć ilości odzyskiwanych surowców wtórnych).

• Co z dotychczasowymi umowami, które mieszkańcy mają podpisane z innymi firmami?

Mieszkańcy posiadający podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych z poszczególnymi przedsiębiorcami, muszą te umowy wypowiedzieć, zgodnie z zawartymi w nich terminami wypowiedzenia. Niezależnie od informacji jakie podają media, każdy musi obowiązkowo wypowiedzieć dotychczasową umowę. W przypadku gminy Baranów jednolite druki wypowiedzenia dostępne będą w Urzędzie Gminy.

• Co się stanie jeśli właściciel dostarczy wypełnioną deklarację po terminie lub nie dostarczy jej wcale?

Nie dostarczenie deklaracji spowoduje wydanie przez Wójta Gminy Baranów decyzji naliczającej wysokość opłaty za gospodarowanie opłatami w trybie administracyjnym. Wysokość opłaty ustalona zostanie szacunkowo na podstawie danych dostępnych w Urzędzie Gminy Baranów.

• Czy po wprowadzeniu nowego system zmieni się dostęp do selektywnej zbiórki surowców wtórnych?

Nie. Gmina na swoim terenie zapewni mieszkańcom możliwość bezpłatnego oddania odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych oraz problemowych jak meble, elektro-sprzęt, substancje chemiczne itp.

• Kto będzie sprawdzać, czy mieszkańcy faktycznie prowadzą zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów?

Osoby które zadeklarują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów mają płacić za odbiór odpadów mniej, dlatego muszą się z tego obowiązku wywiązywać. Weryfikację prowadzić będzie firma odbierającą odpady w imieniu gminy. Dodatkowo pracownicy Urzędu Gminy w Baranowie na bieżąco prowadzić będą monitoring wywiązywania się mieszkańców z zadeklarowanego przez nich sposobu gromadzenia odpadów.

• W jaki sposób mieszkańcy mają przystąpić do systemu gospodarowania odpadami prowadzonego przez Gminę Baranów ?

Właściciel nieruchomości składa w Urzędzie Gminy deklarację, która jest podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości.

• Kto zapewnia pojemniki na odpady?

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek zapewnienia pojemnika na odpady oraz utrzymania go w czystości spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.

• Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę lub inny odpad problemowy?

Gmina Baranów zapewni mieszkańcom możliwość oddania odpadów wielkogabarytowych oraz problemowych jak meble, zużyte opony, elektro-sprzęt, substancje chemiczne itp. poprzez organizowanie na swoim terenie bezpłatnych zbiórek. O ich terminach mieszkańcy będą powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem.

• Na jakie cele może zostać przeznaczona opłata pobrana od mieszkańców?

Opłata może zostać przeznaczona wyłącznie na realizację następujących celów wynikających bezpośrednio z zapisów ustawy tj.:

1. odbiór odpadów z nieruchomości, gdzie zostały wytworzone;

2. zbieranie odpadów w punktach selektywnej zbiórki (ich utworzenie i utrzymywanie);

3. transport odpadów komunalnych;

4. odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

5. obsługa administracyjna systemu.

• Jeżeli nieruchomość jest własnością 2 osób (małżeństwo) to decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami dostanie zarówno mąż jak i żona? - czy będą 2 jednobrzmiące decyzje wystawiane?

W przypadku małżeństwa deklarację należy wypełnić i wysłać do Urzędu w jednym egzemplarzu z jednym podpisem, któregokolwiek z małżonków. Wynika to ze swobody w dokonywaniu czynności prawnych przez małżonków w ramach zarządu majątkiem wspólnym dot. zaspokojenia codziennych potrzeb oraz potrzeb rodziny.

• Mieszkam w domku jednorodzinnym i mieszkają tam 3 osoby. Wytwarzamy 2 razy mniej odpadów od sąsiada który też mieszka w domku jednorodzinnym i też mieszka ich 3 osoby. Czy zgodnie z rozliczaniem od osoby będziemy ja i sąsiad płacić tyle samo? Czy może będzie to jakoś sprawdzane i będą zwroty kwot nadpłaconych jeżeli w danym roku wytworzyłem 2 razy mniej odpadów?

W przypadku rozliczenia „od osoby” stawka jest jednakowa, ze zróżnicowaniem na odpady segregowane i niesegregowane. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej niż te, które tego robić nie będą. Nowy system nie uzależnia wysokości naliczonych opłat od ilości wytworzonych odpadów, gdyż nie ma możliwości ustawowej i technicznej, dla takiej metody obliczeniowej. System nie przewiduje zwrotów wpłaconych kwot.

• Aktualnie z sąsiadami tworzymy mini osiedle i posiadamy jeden duży kontener na odpady, wywożony jeden raz w tygodniu. Umowa została podpisana przez jednego z sąsiadów i każdy dokonuje wpłaty za odbiór śmieci co 4 miesiące. Czy po zmianach każdy będzie musiał posiadać jeden pojemnik mniejszy, czy będzie możliwość postawienia jednego większego wspólnego?

W nowym systemie każdy zarządca lub właściciel nieruchomości będzie musiał złożyć odrębną deklarację. W przypadku wybranej w naszej gminie metody wyliczenia wysokości opłaty jeden standardowy pojemnik ma przypadać na 2 osoby.

• Kto dostarczy deklaracje przystąpienia do nowego systemu?

Deklaracje będą kolportowane przez pracowników Urzędu Gminy. Druki będą również dostępne w Urzędzie Gminy w Baranowie, Gminnych Punktach Informacji oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. Wypełnione deklaracje można wysłać do Urzędu pocztą lub dostarczyć osobiście. Po dostarczeniu wypełnionej deklaracji w Urzędzie Gminy nastąpi weryfikacja informacji w niej zawartych i jeśli została ona wypełniona poprawnie a wysokość wpłat będzie zgodna z kwotami wyliczonymi na deklaracji - nie będzie dalszych działań ze strony Urzędu Gminy.

• W jaki będzie sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady (np.: firmy produkcyjne)?

Wprowadzany system nie obejmuje odbiorem i zagospodarowaniem odpadów powstających na nieruchomościach niezamieszkałych. Tu obowiązek zawierania umów na wolnym rynku – z możliwością sprawdzenia przez UG faktu zawarcia umowy.

• Otrzymałam deklarację, ale nie ma w niej podanej kwoty jaką mam uiszczać?

Każdy właściciel nieruchomości samodzielnie oblicz kwotę zobowiązania i wpisuje ją do deklaracji. Kwota ta jest iloczynem ilości osób zamieszkujących nieruchomość i stawki miesięcznej.

• W naszym domu zameldowane są nasze dzieci (2 osoby), które studiują w innym mieście i wynajmują tam mieszkanie. Ile osób mamy podać w deklaracji? 4 - my dwoje i dzieci czy 2 - tylko my.

W deklaracji podajecie Państwo ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość. Z punktu widzenia ustawy nie ma znaczenia fakt zameldowania lub braku meldunku. Liczy się jedynie to, że dana osoba przebywa w sposób stały (zamieszkuje) na terenie nieruchomości.

• Mam zamiar sprzedać posiadaną nieruchomość. Czy będę musiał składać deklarację informującą o tym fakcie.

Nie. W przypadku zbycia nieruchomości, obowiązek poinformowania Urzędu o zmianach spoczywa na nowym właścicielu który w terminie 14 dni od momentu sporządzenia umowy kupna-sprzedaży, umowy notarialnej lub innej powinien złożyć nową deklarację.

• Jestem współwłaścicielem nieruchomości. Czy wystarczy że tylko ja złożę deklarację?

Kwestie współwłasności nieruchomości reguluje Kodeks Cywilny. Zgodnie z KC złożenie deklaracji tego rodzaju nie wykracza poza zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną. Współwłaściciel składający deklarację będzie musiał złożyć wraz z nią wykaz współwłaścicieli nieruchomości. Niezbędny druk dostępny będzie w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu.

Od dnia 04.02.2013 r. upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Baranowie będą roznosić mieszkańcom deklaracje dotyczące naliczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria