Regulamin

herb

  • Zarejestruj się

Słownik:

1. Operator - firma MSK Systemy Informatyczne Michał Skwarek;

2. Użytkownik - osoba podłączona i korzystająca z dostępu do sieci;

3. SIEĆ - sieć MSK-SI.net .

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Sieci. Operator zobowiązuje się do zapewniania dostępu do sieci na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Regulamin staje się wiążący w momencie rozpoczęcia korzystania z Sieci.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez umieszczenie jego znowelizowanej wersji na serwerze Operatora, pod adresem www.msk-si.pl

4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z nowym Regulaminem, każdorazowo po otrzymaniu zawiadomienia o jego nowelizacji.

II. Dostęp do sieci MSK-SI.net

1. Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do Internetu poprzez własną Sieć z możliwością korzystania z usług na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Operator zapewnia dostęp nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sieci Operatora. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z pracami technicznymi tj. konserwacją, naprawami oraz testowaniem sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego.

3. Operator bez uprzedniego zawiadomienia i nie ponosząc odpowiedzialności, może czasowo pogorszyć jakość dostępu do Sieci w celu przeprowadzenia prac technicznych.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie obowiązku zapewnienia dostępu do Internetu, jeśli wypełnienie obowiązków Operatora nie będzie możliwe lub zostanie znacznie utrudnione na skutek zaistnienia okoliczności, na które Operator nie ma wpływu lub których nie mógł przewidzieć (siła wyższa). Do takich okoliczności zalicza się w szczególności: wyładowania atmosferyczne, pożar, decyzje władz państwowych lub samorządowych, defekt w sieci innego operatora(np. ISP), awarie elementów których Operator nie jest właścicielem i nie ponosi za nie odpowiedzialności oraz inne podobne okoliczności.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach WWW przez Użytkownika.

III. Korzystanie

1. W pierwszej fazie uzyskiwania dostępu do Internetu zostanie wyświetlona 5 minutowa reklama. Po wyświetleniu reklamy zostanie przyznany dostęp do Internetu (jednogodzinna sesja). Po upływie jednogodzinnej sesji procedura będzie powtórzona.

2. Prędkość dostępu do Internetu - 512 kilobitów/s (uzależniona od ilości użytkowników równocześnie korzystających z Internetu)

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z sieci w sposób zgodny z prawem polskim i umowami międzynarodowymi obowiązującymi w Polsce.

4. Użytkownik nie będzie korzystał z sieci w celu uzyskania dostępu do informacji danych i haseł osób trzecich.

5. Korzystanie z zasobów systemu Operatora w sposób, który prowadzi do przerw w normalnym funkcjonowaniu sieci, stanowi nadużycie zasobów systemu i spowoduje interwencję administratora Sieci. Nadużycie, o którym mowa to w szczególności: przyłączanie do sieci urządzeń innych niż karty sieciowe zarejestrowane w systemie Operatora, udostępnianie łącza do sieci innym osobom, korzystanie z transmisji w sieci z większej ilości stanowisk niż to wynika z uzgodnień z Operatorem, prowadzenie działań uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Sieci innym Użytkownikom.

6. Zależnie od rodzaju nadużycia, Użytkownik może otrzymać ostrzeżenie pocztą e-mail lub jego konto i łącze mogą zostać zablokowane do chwili wyjaśnienia przyczyny nadużycia. Stroną decydującą o rodzaju nadużycia jest Operator. W przypadku, gdy Operator uzna, że nadużycie nie było celowe, odblokuje konto i łącze. Jeżeli jednak uzna, że było celowe zastrzega sobie prawo odłączenia łącza od sieci. Szkody powstałe w wyniku nadużycia pokrywa Użytkownik.

7. Użytkownik jest zobligowany do informowania Operatora o znanych mu przypadkach nadużycia zasobów systemu.

8. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia dostępu do Sieci, gdy Użytkownik w sposób oczywisty narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, lub nie naruszając Regulaminu, swoimi działaniami powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci.

IV. Gwarancje i Odpowiedzialności Operatora względem Użytkownika

1. Operator dołoży wszelkich starań, aby dostęp do Sieci odpowiadał zapewnieniom zawartym w niniejszym Regulaminie.

2. Operator nie sprawuje kontroli nad treścią informacji przesyłanych poprzez swoją Sieć. W związku z tym, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść przesyłanych i przechowywanych informacji.

3. Ryzyko i odpowiedzialność związana z korzystaniem z danych, informacji, oraz oprogramowania pozyskiwanego z Internetu, obciąża na zasadzie wyłączności Użytkownika.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niemożliwością świadczenia dostępu do Sieci z przyczyn, na które Operator nie ma wpływu, lub gdy dostęp do Sieci Operatora został przez niego zablokowany, w przypadkach opisanych w niniejszym regulaminie.

 

geoportal-sdi-baranow.png

plakat-pecha-kucha

szkoly-i-przedszkole

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

partnerskie-gminy-baranow

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl