Linia energetyczna 400 kV

herb

 • Zarejestruj się

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV

linia 400 kvW dniu wczorajszym dotarło do Urzędu Gminy pismo z Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie będące odpowiedzią na wniosek Wójta Gminy skierowany do firmy Polskie Sieci Energetyczne S.A. dotyczący harmonogramu prac nad projektowaniem nowego przebiegu linii energetycznej 400kV Kozienice - Warszawa.

Ze względu na ogromne zainteresowanie naszych mieszkańców przebiegiem planowanej inwestycji Urząd udostępnia do wglądu wszystkim Państwu powyższe pismo.

linia 400 kvW dniu 31 sierpnia br. o godzinie 13.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim odbędzie się spotkanie w sprawie linii elektroenergetycznej 400KV z Panem Wojewodą Mazowieckim – Jackiem Kozłowskim.

27 lipca br. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę 69/15, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, w zakresie planowanego przebiegu trasy południowego półpierścienia warszawskiego linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice - Ołtarzew.

 

Uchwała Nr 69/15

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.[1])) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjętego uchwałą Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6868) w zakresie planowanego przebiegu trasy południowego półpierścienia warszawskiego linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice - Ołtarzew.
 2. Przedmiotem planu jest wyznaczenie planowanego przebiegu trasy południowego półpierścienia warszawskiego linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice – Ołtarzew z uwzględnieniem założeń przyjętych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze,
  w tym odnoszących się do konieczności:
  1. modernizowania i rozbudowywania energetycznych systemów przesyłowych i dystrybucyjnych;
  2. minimalizowania strat w trakcie przesyłu energii elektrycznej;
  3. dywersyfikacji źródeł i kierunków zasilania w energię elektryczną oraz
  4. łączenia i lokalizowania tras elektroenergetycznych, w miarę możliwości, we wspólnych korytarzach z infrastrukturą transportową.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                          

Przewodniczący Sejmiku

                                                                                         Województwa Mazowieckiego

                                                                                                     Ludwik Rakowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 3 w związku z art. 39 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, warunkiem przystąpienia do zmiany planu zagospodarowanie przestrzennego województwa jest stosowna uchwała sejmiku. Jednym z wniosków prac nad oceną planu może być stwierdzenie konieczności dokonania jego zmiany. W wyniku analizy zgłoszeń, protestów i postulatów od mieszkańców i od organizacji społecznych, dokonanych na wspólnym posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego
z Komisją Rozwoju Gospodarczego Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu zachodzi konieczność zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego w zakresie wpisanego i wrysowanego w nim planowanego przebiegu trasy południowego półpierścienia warszawskiego linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice-Ołtarzew. Analiza ta wskazuje na zasadność przystąpienia do zmiany planu, z uwagi przede wszystkim na potencjalny konflikt społeczny w zakresie przebiegu linii przez tereny zurbanizowane. Nasuwa się wniosek, że autorzy proponowanego przebiegu linii nie wzięli pod uwagę wskazówek zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze, które zakładają modernizowanie i rozbudowywanie energetycznych systemów przemysłowych i dystrybucyjnych tak, by zminimalizować straty w trakcie przesyłu energii oraz zdywersyfikować źródła i kierunki zasilania
w energię, a trasy sieci elektroenergetycznych powinny być w miarę możliwości łączone i lokalizowane we wspólnych korytarzach z infrastrukturą transportową. Powyższe argumenty, a także fakt dochowania wymaganych ustawą procedur, stanowią uzasadnienie merytoryczne i formalno-prawne do podjęcia niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierzono Marszałkowi Województwa jako podmiotowi ustawowo właściwemu do sporządzenia zmiany Planu, przy założeniu, że projekt zmiany planu zostanie opracowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, które jest jednostką samorządu województwa mazowieckiego.
W związku z tym przedmiotowa uchwała rodzi skutki finansowe dla budżetu województwa mazowieckiego tylko w części dotyczącej kosztów udziału instytucji
i osób zewnętrznych w roli konsultantów i autorów opracowań specjalistycznych.

 


[1]) Zmiany teksy jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria