linia 400 kv23 czerwca 2016

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania w dniu 22 czerwca 2016 r., dotyczącego rozpoczęcia kolejnego etapu prac związanych z realizacją budowy linii 400 kV relacji Kozienice-Ołtarzew, uprzejmie informujemy, iż dalsze działania Wykonawcy będą wiązały się z wytyczeniem, mamy nadzieję iż przy Państwa udziale, dokładnego przebiegu linii przez teren Państwa gminy. W procesie tym zamierzamy uwzględnić miejscowe uwarunkowania tak, aby wypracowany i ostateczny przebieg realizowanej inwestycji pozwolił w maksymalnym stopniu ograniczyć jej uciążliwości. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w tym etapie przedstawicieli samorządów gminnych, sołectw oraz mieszkańców umożliwi znalezienie optymalnych rozwiązań i przyczyni się do wypracowania porozumienia.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

1. Przekazanie informacji o planach inwestycyjnych gminy na terenach, które pozostają w zasięgu wskazanego korytarza linii elektroenergetycznej 400 kV (szkice poglądowe w załączeniu) lub z nim bezpośrednio sąsiadują. Przekazane przez Państwa uwagi, w zakresie zarówno ograniczeń wynikających z Państwa planów, jak i przedstawione sugestie co do terenów, które można wykorzystać przy projektowaniu linii, pozwolą na sprawne prowadzenie procesu poszukiwania docelowego rozwiązania;

2. Umieszczenie w Państwa systemach informacyjnych niniejszego pisma, przedstawiającego planowane etapy prac Wykonawcy na terenie Państwa gminy;

3. Zaproponowanie miejsc do organizacji spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami sołectw, których dotyczy korytarz linii. Jeśli nie macie Państwo preferencji w tym zakresie, Wykonawca przygotuje własną propozycję.

Realizację powyższych punktów planujemy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, po którym to okresie rozpoczniemy spotkania informacyjno-konsultacyjne wskazane w pkt.3.

Jednocześnie podkreślamy, że stanowisko mieszkańców, ich opinie i sugestie co do lokalizacji linii oraz plany inwestycyjne gminy są kluczowymi elementami w wyznaczaniu ostatecznej trasy. Wszelkie przekazane Wykonawcy w trakcie procesu informacje i propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem optymalizacji przebiegu linii.
Informacje o aktualnych pracach dotyczących wytyczania trasy linii będą dostępne na stronie internetowej inwestycji, jak również w punktach informacyjno-konsultacyjnych.
Zgodnie z naszą deklaracją, w celu przedstawienia Państwu funkcjonujących linii elektroenergetycznych 400 kV, zlokalizowanych w otoczeniu zbliżonym do topografii Państwa gminy, Wykonawca zaproponuje konkretną lokalizację, umożliwiającą taką wizytację. W przypadku wyrażenia zainteresowania tą formą prezentacji dla samorządów, Wykonawca zapewni nadzór merytoryczny inżynierów i projektantów, którzy odpowiedzą na zadawane pytania. Zainteresowanie taką formą zapoznania Państwa ze szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi, jak również możliwościami dostosowania się do lokalnych uwarunkowań, prosimy potwierdzić zwrotnie celem uzgodnienia dogodnego terminu. Analogiczne prezentacje Wykonawca zaproponuje mieszkańcom w trakcie spotkań informacyjno-konsultacyjnych, na których uzgodniony będzie termin ich przeprowadzenia.
Jesteśmy przekonani, że dzięki merytorycznemu podejściu stron i przekazanym przez Państwa sugestiom i uwagom, możliwe jest wypracowanie trasy linii znacząco ograniczające jej wpływ na życie mieszkańców, środowisko naturalne oraz plany rozwojowe gmin.
Prosimy o udzielenie pisemnej odpowiedzi na naszą propozycję do dnia 8.07.2016 r.
Odpowiedzi prosimy kierować na adres:
API Sp. z o.o.
Krzysztof Szymański
03-287 Warszawa
ul. Leona Berensona 32 F

Z poważaniem

podpis

INWESTOR: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

PEŁNOMOCNIK INWESTORA: Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o. o.

ul. Berensona 32 F, 03-287 Warszawa, tel.: 22 519 13 00, fax: 22 675 74 09

NIP: 526-24-00-766 REGON: 016248319

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

KRS: 0000162826 Kapitał zakładowy 200.000 zł wpłacony w całości.

korytarz-400kV

 

pdf-icon

 Mapa korytarza projektowanej linii 400kV