Linia energetyczna 400 kV

herb

  • Zarejestruj się

linia 400 kvPismo Wójta Gminy Baranów skierowane w ostatnich dniach do Zarządu PSE S.A. oraz do wiadomości:

1. Pan Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera R.P. i Pełnomocnik Rządu ds Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Kancelaria Prezesa R.M.
2. Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o. ul. Leona Berensona 32F, 03-287 Warszawa

Szanowny Pan Cezary Szwed
Wiceprezes Zarządu PSE S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

W nawiązaniu do spotkania poświęconego wynikom analizy wielokryterialnej w sprawie wyboru trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie, poniżej przekazuję najważniejsze uwagi Gminy, sformułowane w oparciu o udostępniony zapis audio ze spotkania.
Wybrany wariant linii wzdłuż drogi krajowej DK50 i autostrady A-2, przebiegający m.in. przez gminę Baranów został wybrany przez wykonawcę analizy wielokryterialnej Pana prof. Andrzeja Kraszewskiego w sposób wskazujący na brak dostatecznej wiedzy merytorycznej z zakresu planowania przestrzennego, urągający zasadom gospodarności i obowiązującym przepisom prawa oraz manipulowania kryteriami wyboru oraz przypisywanych im wag. W dodatku wagi kryteriów zostały ustalone w wyniku ankiety, w której udział wzięła znikomą liczba respondentów uznanych za „społecznych", którzy nie posiadali wiedzy eksperckiej i byli zainteresowani właśnie takim, a nie innym wyborem. W tej sytuacji podważam w całości metodę, kryteria ocen, wagi i sposób przeprowadzenia analizy wielokryterialnej, a w szczególności jej wynik. Pozwalam zatem sobie na stwierdzenie braku uczciwości ze strony autora w jej przeprowadzeniu oraz rzetelności przygotowania samego spotkania i jego przebiegu (brak materiałów pisemnych i pisemnego raportu uzasadniającego prezentację).

W trakcie prezentacji wykonawca odnosił się negatywnie do przebiegu linii zgodnej z planem zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego (PZPWM), zatwierdzonym uchwałą sejmiku województwa mazowieckiego Nr 180/14 z 4 lipca 2014. Ten wariant planistyczny jest w dodatku zgodny z koncepcją inwestora, który na etapie wyłożenia planu do publicznego wglądu nie wnosił żadnych uwag. Już po zatwierdzeniu planu, pojawił się jedynie tzw. wariant wykonawcy, niewiele różniący się, w północnej jego części, od planistycznego. Wariant wykonawcy jest krótszy od wskazanego w analizie, a zatem tańszy w realizacji i mniej uciążliwy dla zdrowia człowieka i środowiska. Zdziwienie budzi przy tym fakt zupełnej neutralności na spotkaniu, zarówno inwestora jak i wykonawcy w odniesieniu do proponowanych przez nich uprzednio wariantów i bezkrytyczna akceptacja wyboru wariantu dokonanego przez autora analizy wielokryterialnej, w dodatku nazywanego w sposób nieuprawniony „społecznym".
Choć PZPWM nie ma charakteru prawa miejscowego, to jednak jest wiążący gminy w czasie opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz tworzenia planów miejscowych. Bowiem niezgodność gminnych aktów planistycznych z PZPWM zawsze skutkuje odmową ich uzgodnienia przez zarząd województwa i wojewodę. Dlatego przewidziane w obrębie węzła A-2 tereny produkcyjno-składowo-usługowe, które na wzór Mszczonowa czy Strykowa mogą stać się magnesem przyciągającym inwestorów o charakterze strategicznym tworząc nowe, liczne miejsca pracy, w istocie staną się bezużyteczne. Zatem narzucenie wśród kryteriów planistycznych jedynie słusznego sposobu zagospodarowania potencjalnie kolidującego z linią 400 kV „Powierzchni obszarów planowanych pod budownictwo mieszkaniowe" budzi mój zdecydowany sprzeciw i narusza art. 1 ust 3 i 4 u.p.z.p. Przyjęcie wariantu A-2 do realizacji, unicestwi bowiem potencjał rozwojowy regionu i kraju.
Uproszczony rachunek ekonomiczny wskazuje, że koszt wskazanego wariantu jest wyższy ponad 100 milionów złotych zarówno od wariantu planistycznego jak i wariantu wykonawcy, biorąc pod uwagę jedynie koszt inwestycyjny i zagregowane koszty zewnętrzne . Jeżeli jednak uwzględni się pominięte w analizie wielokryterialnej wysoko cenione w planowaniu przestrzennym wartości, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak parki, boiska czy zabytki, pełniące ważne funkcje dla społeczności lokalnej oraz doda zagrożenia dla ujęcia wody pitnej „Sokule", zaopatrującego w wodę około 70 tys. mieszkańców, w tym miasto Żyrardów, to koszty te znacząco jeszcze wzrosną.
W tej sytuacji wyrażam stanowczy sprzeciw wobec dalszego procedowania lokalizacji linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew w oparciu o wariant wskazany w analizie wielokryterialnej przez Pana prof. Andrzeja Kraszewskiego A-2 i apeluję o powrót do wariantu
planistycznego (ew. wariantu wykonawcy), którego powstanie było istotnym wydatkiem budżetowym i przyniosło na etapie jego tworzenia pokój społeczny.
Ponadto informuję, że bardziej szczegółowe, odniesienie mojego sprzeciwu sformułuję po dostarczeniu oficjalnego, pisemnego stenogramu ze spotkania w dniu 16 maja 2016 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie oraz raportu, na podstawie którego została
przygotowana prezentacja.

Wójt Gminy Baranów
mgr inż. Andrzej Kolek

pdf-icon  Oryginał pisma w pliku pdf

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria