Linia energetyczna 400 kV

herb

  • Zarejestruj się

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV

Najnowsza korespondencja dotycząca linii energetycznej 400kV skierowana do Wójta Gminy Baranów przez Polskie Sieci Energetyczne.

linia 400 kvPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz konsorcjum ZUE S.A. i Dalekovod Polska S.A. podjęły decyzję o rozwiązaniu na mocy porozumienia stron umowy na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice – Ołtarzew (oficjalne pismo pdf). Zarządy spółek uznały, że na skutek istotnej zmiany uwarunkowań realizacja umowy zawartej na początku 2014 roku jest niemożliwa.
Strony umowy zgodnie stwierdziły, iż niestabilne, niezależne od stron, warunki zewnętrzne sprawiły, że niemożliwe stało się dotrzymanie terminu i budżetu realizacji zadania – określonych w Umowie i prawidłowo skalkulowanych w 2014 roku. Ponadto, na decyzję miał wpływ brak instrumentów w umowie pozwalających na skuteczne zarządzenie zidentyfikowanymi odchyleniami, a także brak możliwości dokonania zmian zapisów umowy ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
Od 2007 roku, kiedy Inwestor rozpoczął przygotowania do projektu, zmianie uległy istotne okoliczności jego realizacji, m.in. wzrost cen nieruchomości, powstanie nowych budynków oraz zmiany sposobu użytkowania wielu nieruchomości z rolniczego na mieszkalny na trasie linii zgodnej z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Równie istotną okolicznością jest przystąpienie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego do zmiany uchwalonego w 2014 roku Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

linia 400 kvInformacja prasowa Inwestora w sprawie przebiegu korytarza linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew
2016-08-03

Konstancin-Jeziorna, 2 sierpnia 2016 r.

PSE: Budowa linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew konieczna dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice i bezpieczeństwa energetycznego kraju

  • W 2014 r. przebieg linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew został uzgodniony społecznie i przyjęty w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego, w trybie art. 41 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan ten ma moc obowiązującą;
  • Budowa linii zgodnie z Planem nie została przesądzona przez poprzedni zarząd PSE S.A. Samorząd Województwa Mazowieckiego otworzył możliwość dyskusji nad przebiegiem linii według obowiązujących dokumentów planistycznych, w wyniku czego komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego postanowiły o powołaniu Forum Dialogu. Prace Forum, wobec decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z dnia 18 lutego 2016 r., zakończyły się fiaskiem;
  • W celu zażegnania zaistniałego konfliktu społecznego, powołany w grudniu 2015 r. nowy Zarząd PSE S.A. przeprowadził analizę wielokryterialną pięciu wariantów przebiegu linii;
  • Wynik przeprowadzonej analizy wielokryterialnej wskazał na to, że trasa ta powinna być wytyczona z wykorzystaniem korytarzy transportowych DK50/A2, jednak ten przebieg trasy spotkał się z licznymi protestami społecznymi;
  • Budowana przez PSE S.A. linia przesyłowa relacji Kozienice - Ołtarzew jest inwestycją celu publicznego, konieczną dla wyprowadzenia mocy z nowo budowanego bloku w Elektrowni Kozienice i wzmocnienia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Tymczasem w związku z protestami społecznymi skuteczna realizacja inwestycji w korytarzu, na który wskazała analiza wielokryterialna, nie jest możliwa;
  • W związku z powyższym inwestor postanowił wytyczyć trasę w korytarzu określonym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Decyzja o wyborze wariantu wynikającego z obwiązujących dokumentów planistycznych pozwoli na realizację inwestycji umożliwiającą wyprowadzenie mocy z rozbudowywanej Elektrowni Kozienice.

linia 400 kv23 czerwca 2016

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania w dniu 22 czerwca 2016 r., dotyczącego rozpoczęcia kolejnego etapu prac związanych z realizacją budowy linii 400 kV relacji Kozienice-Ołtarzew, uprzejmie informujemy, iż dalsze działania Wykonawcy będą wiązały się z wytyczeniem, mamy nadzieję iż przy Państwa udziale, dokładnego przebiegu linii przez teren Państwa gminy. W procesie tym zamierzamy uwzględnić miejscowe uwarunkowania tak, aby wypracowany i ostateczny przebieg realizowanej inwestycji pozwolił w maksymalnym stopniu ograniczyć jej uciążliwości. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w tym etapie przedstawicieli samorządów gminnych, sołectw oraz mieszkańców umożliwi znalezienie optymalnych rozwiązań i przyczyni się do wypracowania porozumienia.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

1. Przekazanie informacji o planach inwestycyjnych gminy na terenach, które pozostają w zasięgu wskazanego korytarza linii elektroenergetycznej 400 kV (szkice poglądowe w załączeniu) lub z nim bezpośrednio sąsiadują. Przekazane przez Państwa uwagi, w zakresie zarówno ograniczeń wynikających z Państwa planów, jak i przedstawione sugestie co do terenów, które można wykorzystać przy projektowaniu linii, pozwolą na sprawne prowadzenie procesu poszukiwania docelowego rozwiązania;

2. Umieszczenie w Państwa systemach informacyjnych niniejszego pisma, przedstawiającego planowane etapy prac Wykonawcy na terenie Państwa gminy;

linia 400 kvSprzeciw gmin i organizacji społecznych wobec rzekomo społecznie przyjętego, podczas prac powołanej przez PSE tzw. "Grupy Roboczej", wariantu przebiegu wysokoenergetycznej sieci przesyłowej 400 kV Ołtarzew-Kozienice, wzdłuż krajowej drogi nr 50 oraz autostrady A2.

pdf-iconPismo do Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju i Wojewody Mazowieckiego

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria